Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Activități Recente

CONCURS DIRECTOR, DIRECTOR ADJUNCT

Inspectoratul Școlar al Județului Constanța anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța, conform listei atașate.

Concursul se organizează în baza Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare;

b) sunt membre ale corpului național de experți în management educațional, conform prevederilor art. 246 alin. (3) și art. 257 alin. (1) din Legea educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

c) sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea;

d) dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele “Foarte bine” primite în ultimii 4 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

e) nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;

f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

g) sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

h) nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie – 2 octombrie 2016 conform Procedurii de înscriere electronica a candidaților pentru ocuparea funcțiilor vacante de director / director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care va fi disponibilă pe site-ul inspectoratului școlar județean www.isjcta.ro. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor art. 9 alin. (1) din Metodologia aprobată prin OMENCȘ nr. 5080 / 31 august 2016.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs se afişează la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0753 063 517, de luni până vineri, între orele 10,00 – 14,00

Proiectele de dezvoltare instituțională / Planurile de acțiune ale unităților de învățământ se pot consulta la adresa https://www.dropbox.com/sh/ymoeunj98rmmlc2/AACVF20oUX-4uzBbZYUoWJFSa?dl=0

Informații Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice http://www.edu.ro/tot-ce-trebuie-s%C4%83-%C8%99tii-despre-concursurile-pentru-directorii-de-%C8%99coli

17 septembrie 2016 Modele itemi proba scrisă

28 septembrie 2016 Procedură proba scrisă

4 octombrie 2016 Centrul special pentru proba scrisă: LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA, Str. Mărțișorului nr. 3-5

7 octombrie 2016 Tragerea la sorți a asistenților va avea loc marți, 11 octombrie 2016, ora 12.00, la Palatul Copiilor Constanța

7 octombrie 2016 Informații în atenția membrilor comisiilor de concurs din unitățile școlare

10 octombrie 2016 Rezultatul verificării dosarelor de înscriere depuse de candidații la concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de director/ director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

11 octombrie În atenția candidaților care participă la proba scrisă

12 octombrie 2016 REZULTATELE PROBEI SCRISE

14 octombrie 2016 Probele Analiză CV și Interviu se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 4 noiembrie 2016, la Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae Titulescu” Constanța, Aleea Cameliei nr. 2, conform graficului atașat. 

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR: În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4) din Metodologie, în momentul susținerii probei de interviu candidații vor depune, în format tipărit, la comisia de concurs, un exemplar al ofertei manageriale și planului operațional pentru un an, identic cu exemplarul depus la înscriere.

Programare probele B C

Reprogramări probele B C pentru motive obiective (art. 17 alin. (14) din Metodologie)

REZULTATE ANALIZĂ CV și INTERVIU

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR care doresc să depună contestații

CANDIDAȚI CARE AU DEPUS CONTESTAȚII

REZULTATELE REEVALUĂRII PROBEI DE INTERVIU

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI PE 2 FUNCȚII DIFERITE

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) din Metodologi, candidații promovați pe mai multe funcții depun la inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale.

Cererile (conform modelului atașat) se depun la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța luni, 12 decembrie, între orele 9.00 – 12.00 și 14.00 – 16.00 și marți, 13 decembrie, între orele 9.00 – 12.00.

REZULTATE FINALE DUPĂ EXPRIMAREA OPȚIUNILOR CANDIDAȚILOR PROMOVAȚI PE MAI MULTE FUNCȚII