Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

ANUNȚURI

PROGRAM ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 4 AUGUST 2021

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în data de 4 august 2021, are loc ședința publică de repartizare pe posturi/catedre vacante pentru următoarele categorii de candidați:
1)   cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz – toate disciplinele
2)   candidați care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pe perioadă nedeterminată (TITULARIZABILE) (conform art. 74, alin.3, lit. b).
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Program ședință publică 4 august 2021

 

IN ATENTIA CANDIDATILOR LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, 21 IULIE

Centrul de concurs   (unitatea de învăţămănt în care se susţine proba)

 

C1: COLEGIUL NAŢIONAL ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANŢA

str.Ştefan cel Mare nr.6, cod 900726

tel: 0341-405800; 0341-405801; fax:0341-405801; cnmbct@gmail.com

C2: COLEGIUL NAŢIONAL ”MIHAI EMINESCU”  CONSTANŢA

str.Traian nr.19, cod 900743

tel: 0341-405826; 0241-617514; fax:0241-617514; cnmihai_eminescucta@yahoo.com

C3:LICEUL TEORETIC ”DECEBAL” CONSTANŢA

str.Gradinitei nr.4

tel:0341-405825; fax:0341-405825; liceul_decebal_ct@yahoo.com

C4: LICEUL TEORETIC ”LUCIAN BLAGA” CONSTANŢA

al.Martisorului nr.3-5, cod 900102

tel:0241-589556; 0341-405830; 0241-674059; fax:0241-589556; 0341-405830; liceul_lucian.blaga@yahoo.com

C5: COLEGIUL COMERCIAL “CAROL  I ” CONSTANȚA 

str.Decebal nr.15, cod 900665

tel:0241-617119; 0241-611800; 0341-405802; fax:0241-611800; secretariat@colegiulcarol.ro

 

DISCIPLINE ARONDATE:

Centrul nr. 1 – COLEGIUL NAȚIONAL “MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA  

Discipline arondate:

 • Matematică
 • Biologie
 • Învățământ preşcolar (primii 119 candidaţi, de la A la L)

Centrul nr. 2 – COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAI EMINESCU” CONSTANTA

Discipline arondate:

 • Limbi moderne
 • Limbi materne
 • Fizică
 • Chimie
 • Geografie
 • Discipline socio-umane (Gândire critică; economie, educatie antreprenoriala; filosofie, logică)
 • Istorie

 

Centrul nr. 3 – LICEUL TEORETIC “DECEBAL” CONSTANȚA  

Discipline arondate:

 • Învățământ primar
 • Discipline tehnice
 • Kinetoterapie
 • Informatică şi T.I.C.

Centrul nr. 4 – LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CONSTANȚA  

              Discipline arondate:

 • Limba şi literatura română
 • Limba Latină
 • Religie
 • Arte
 • Consiliere psihopedagogică
 • Psihopedagogie specială
 • Psihologie

Centrul nr. 5 – COLEGIUL COMERCIAL  “CAROL  I ” CONSTANȚA  

Discipline arondate:

 • Învățământ preşcolar (ultimii 110 candidaţi, de la M la Z )
 • Educaţie fizică

 

 

 

 

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA CONCURSUL DE TITULARIZARE, 21 iulie 2021

 

 

  Accesul candidaţilor in centrele de concurs este permis pana la ora 8.15. Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte in sălile de concurs se realizeaza de către preşedinte şi secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnati de presedintele comisiei din centrul de concurs, astfel incat la ora 9:00 acestea sa se poata desface in prezenta candidatilor.

 

Candidatii au obligatia de a redacta lucrarea scrisa cu cerneala sau pix de culoare albastra; desenele/graficele se pot realiza si cu creion negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a caror cemeala se poate sterge. Candidaţii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala, sau schemele/desenele cu o linie oblica.

Pe foaia tipizată, candidatii completeaza, cu majuscule, denumirea disciplinei de concurs, copiind cu exactitate formularea din subiectul primit, încadrându-se în aliniamentul tipizat al foii de concurs.

Inscrierea numelui candidatilor sau a altor nume proprii, inclusiv denumiri de unităţi de învăţământ care nu au legătura cu cerintele subiectului in afara spaţiului care se sigileazii, precum si orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrarilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.

 

Candidatii nu pot avea asupra lor, in sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, posete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distantă, precum si alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfasurarea concursului in conditii de legalitate, echitate st obiectivitate. Candidatii pot avea dictionare pentru disciplinele latină sau greacă veche si planurile de conturi pentru disciplina ’’economic, administrativ, poştă’’ .

Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse in sala de depozitare a obiectelor personale, inainte de intrarea in sala de concurs.

 

 

 

 

 

In intervalul orar 8.15-9.00, responsabilii de sala verifică identitatea candidaţilor pe baza de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, paşaport sau, in mod exceptional, pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător; se va tine seama de faptul ca, in conformitate cu prevederile OUG nr. 70/2020, cu modificarile si completările ulterioare, termenul de valabilitate al documentelor de identitate care au expirat inainte cu cel mult 15 zile de la instituirea stării de urgentă se mentin pe toată durata stării de alertă, precum şi pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stări;

Candidatii care nu sunt prezenti in sală in momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba scrisă.

 

 

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau parasi sala decăt dace predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare. In cazuri exceptionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este insoţit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenti pană la revenirea in sala de concurs. In această situaţie, timpul alocat rezolvarii stibiectelor nu se prelungeşte.

 

Candidatii care in timpul desfasurarii probei scrise sunt surprinşi copiind, transmiţand solutii cu privire la subiecte sau avand asupra lor materiale nepermise, chiar dacă nu le utilizează in momentul in care sunt depistati, sunt eliminati din examen pentru tentativă de fraudă. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizati pe posturi didactice/catedre in anul şcolar 2021-2022.

 

Candidatii care din motive de sănatate sunt nevoiţi sa părăsească sala de concurs, pot solicita anularea lucrării. În această situaţie se incheie un proces-verbal  semnat de responsabilul de sala si profesorii asistenti.

Candidatii care renunţă din propria iniţiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei  declaraţii  şi  pot  părăsi  sala dupa cel  puţin două ore de la deschiderea   plicului cu’ subiecte.

 

 

Candidatii nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, ori tipizate, coduri de bare sau ciorne.

 

 

 

Candidatii sigilează lucrările scrise in prezenţa responsabilului de sală, după care se aplică ştampila circulară cu diametrul de 35 mm „Concurs de ocuparea a posturilor  didactice” si semnătura preşedintelui comisiei.

 

 

Dupñ ce finalizeaza redactarea lucrării, fiecare candidat numerotează foile de concurs, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in colţul din dreapta, in spaţiul dedicat, indicand pagina curentă şi numărul total de pagini scrise, de exemplu sub fomia 3/5, pentru pagina a treia, in situaţia in care candidatul a scris in total 5 (cinci) pagini. Se numerolează toate paginile pe care candidatul a scris, inclusiv prima pagină, precum şi cele pe care sunt scrise doar cateva rânduri, partea nescrisă fiind barată de catre profesorii asistenti cu o  linie frântă în forma literei „Z”.

 

Dupa finalizarea redactării lucrărilor, candidatii predau lucrările scrise, subiectul, ciornele şi codurile de bare neutilizate  responsabilului de sală, semnează in  borderoul  de predare a lucrărilor.

 

 

COMISIA JUDEŢEANĂ DE MOBILITATE

 

 

Anunt candidati

Echipa Inspectoratului Şcolar Județean Constanța aduce un ultim omagiu celei care, prin valoarea sa profesională şi umană, a trăit în mod autentic imperativul slujirii şi al îndeplinirii datoriei: colega noastră, Mădălina Ivănescu.

 

Cu profesionalism și cu pasiune, Mădălina Ivănescu a inspirat generaţii de elevi şi de colegi, cărora le-a transmis încredere în valorile familiei și ale educației.

 

La trecerea sa și a fiului dumneaei în eternitate, în numele întregii comunități profesionale în care s-a consacrat ne exprimăm sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei îndurerate.

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 10