Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Pretransferul personalului didactic de predare la cerere

Pretransferul personalului didactic de predare la cerere

(1) Pot participa:
a) cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar de stat:
b) cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), din învățământul preuniversitar de stat, respectiv din învățământul particular acreditate care se încadrează în prevederilor art. 252 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi prezentei Metodologii, înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021;
c) cadrele didactice care au devenit titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particulare acreditate în baza concursului naţional sau a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante;
d) cadrele didactice care au devenit titulare transferate/pretransferate din învățământul preuniversitar de stat în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer;
e) cadrele didactice titulare în unități de învățământ preuniversitar particular acreditate în baza concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ, conform Metodologiilor de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante în unităţile de învăţământ particular din învăţământul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004 , cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012 și care au obținut nota/media de repartizare cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 , la un concurs național în ultimii 6 (şase) ani;
f) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998 , care funcţionează în structurile specializate din subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului.
(2) Cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular acreditate, titularizate în baza concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ particular, conform Metodologiilor aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5656/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5625/2012, cu modificările şi completările ulterioare și care nu au obținut nota/media de repartizare cel puţin 7 (şapte), conform art. 64 , la un concurs național în ultimii 6 (şase) ani, precum şi cadrele didactice titulare în unităţi de învăţământ preuniversitar particular autorizate să funcţioneze provizoriu, titularizate în baza concursului naţional, a concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat/grupurilor de unități de învățământ preuniversitar de stat sau în baza concursului organizat la nivelul unităţilor de învăţământ particular, pot participa la etapa de pretransfer  la cerere, ori prin schimb de posturi în vederea ocupării de posturi didactice/catedre numai în învăţământul preuniversitar particular.
(3) Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari pe catedre de educaţie tehnologică, pot ocupa, în etapa de pretransfer la cerere ori prin schimb de posturi, catedre de educaţie tehnologică sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializărilor înscrise pe diplomele de licenţă/absolvire prin studii, în concordanţă cu Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în vigoare, denumit în continuare Centralizator, cu îndeplinirea condiţiilor de pregătire psihopedagogică prevăzute la art. 3 alin. (5)ori a îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 3 alin. (1).
(4) Cadrele didactice titulare în învăţământul special, cu excepţia profesorilor itineranţi/de sprijin, pot ocupa în etapa de /pretransfer,, atât posturi didactice/catedre similare din învăţământul special conform documentului de numire/transfer/repartizare, cât şi posturi didactice/catedre în concordanţă cu prevederile Centralizatorului. Profesorii itineranţi/de sprijin pot ocupa în etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar posturi didactice/catedre cu respectarea prevederilor Centralizatorului şi prezentei Metodologii.

Notă:
Pentru a solicita pretransfer în județul Constanța, candidații trebuie să facă dovada domiciliului în județul Constanța la data depunerii dosarului.

Acte necesare:
1. Dosar depus la ISJ:
– cererea de pretransfer;
– documentele prevăzute de aceasta;
– opisul dosarului, în care este consemnat numărul de pagini (în două exemplare, dintre care unul se returnează candidatului după înregistrarea cererii);
– declarație pe proprie răspundere a directorului unității de învățământ, prin care se confirmă confruntarea cu originalul a tuturor documentelor certificate ”conform cu originalul”;

Documentele se depun, în ordinea indicată, într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
Documentele neconsemnate în opis nu se iau în considerare.
Dosarele se înregistrează la comisia județeană de mobilitate.
Nu se primesc dosare incomplete.
După înregistrare, dosarul nu mai poate fi modificat/completat.

FISA DE EVALUARE MOBILITATI 2021-2022 (4)

Declaratie director

Coperta dosar

Cerere-restrangere-de-activitate-sau-pretransfer-sau-modificarea-repartizarii-pe-perioada-viabilitatii-postului

Adeverinta post