Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC 2024

  • LEGISLAȚIE

Anexă la Ordinul ministrului educației nr. 6877/22.12.2023-METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2024-2025

Anexe la Metodologie

Anexa nr.2 la Metodologie

Anexa nr. 19 la Metodologie-C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 – 2025

Modele de cerereri pentru etapele de mobilitate

  • Întregirea normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări

Extras-Metodologie-Intregirea-normei-de-predare

Extras-calendar_Intregire-de-norma

Cerere_intregire_norma_didactica_ADVP_2024

Cerere_intregire_norma_didactica_tit_2024

Programarea-probelor-practice_inspectiilor-speciale-la-clasa

Propunere intregire profesor

Cerere_intregire_norma_didactica_ADVP_2024

Cerere_intregire_norma_didactica_tit_2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat intregirea normei

  • Menținerea în activitate a personalului didactic de predare, la cerere, ca titular în funcţia didactică, peste vârsta de pensionare

Extras-Metodologie_Mentinerea-in-activitate-ca-titular

Extras-calendar_Mentinere-in-activitate-ca-titular

Lista menținere în activitate ca titular după 65 de ani – 1.02.2024

Model_acord_mentinere_tit_2024

Cerere_tip_mentinere_activitate_titular_2024

Lista cadrelor didactice pentru care s-a aprobat mentinerea in activitate 22.02.2024

  • Restrângere de activitate începând cu 01.09.2024

1. Extras-metodologie_transfer-restrangere-de-activitate

2. Extras-calendar_Completarea-de-norma-si-restrangere-de-activitate-la-nivelul-ISJ

3. PROCEDURA TRANSFER PRIN RESTRANGERE 2024

4. Cerere-transfer-restrangere_pretransfer

Lista cadrelor didactice aflate în restrangere de activitate

  • Lista posturilor didactice vacante/rezervate

Lista posturilor didactice la data de 22.02.2024

Suplinire prin continuitate cu media cel putin 7 si definitivat sau înscrisi la definitivat

În perioada 3 aprilie – 12 mai 2023 se desfăşoară etapa de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,

Referitor la continuitatea la suplinire conform art. 87 din Metodologie
Conform prevederilor Pct. 15) din Calendar, soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020, 2019 pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie se face conform calendarului.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările şi să respectaţi termenele din calendar.

Acord-director-continuitate-nota-cel-putin-7-si-definitivat-sau-inscris-la-definitivat-3

ADEVERINTA_STATUT_POST_COS_MIN7_MINDEF_2023

Cerere-prelungirea-contractului-de-munca-in-baza-notelor-din-anii-trecuti_continuitate-1

Continuitate-cu-media-cel-putin-7_extras-metodologie

Extras-calendar-prelungire-activitate-cu-media-cel-putin-5

 Extras-calendar-prelungire-activitate-cu-media-cel-putin-7

Instiintare-ISJ-acord-continuitate-media-cel-putin-7-si-definitivat-sau-inscris-la-definitivat-4

Pretransferul. Modificarea repartizării cadrelor didactice cu CIM pe DVP

În perioada 24.03.2023-24.04.2023 se desfășoara etapa de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Atașat acestui subiect găsiți următoarele documente:

PRE_2023_Cerere_transfer_pretransfer_modificare-DVP

PRE_2023_Cerere_SCHIMB_PRETRANSFER_DVP

PRE_2023_Cerere_acord_transfer_pretransfer_modificare-DVP

PRE_2023_Coperta-dosar-pretransfer

2023-2024_Adeverinta post

Declaratie-director

PRE_2023_ACORD_DIRECTOR

PRE_2023_INSTIINTARE_ISJ_ACORD

PRE_2023_RAPORT_COMISIE_MOBILITATE

Pct. 19 din Cerere pretransfer – Declaratie privind postul ocupat in etapele anterioare

Extras-Calendar_pretransfer

Prtransfer-si-modificarea-repartizarii_extras-metodologie

!!! CONTESTAȚIILE se depun la registratura inspectoratului școlar, în programul acesteia (9.00-11.30, 14.00 – 15.30) mâine, 30.03.2023.
Atașăm:
1. punctaje înainte de contestații – etapa de PRETRANSFER
2. listă cadre didactice angajate pe viabilitatea postului care solicită modificarea repartizării
3. cerere tip pentru contestații

 

PUNCTAJE INITIALE PRETRANSFER

lista cadre didactice modificare repartizare

cerere contestații

PROGRAMARE INSPECȚII, PROBE PRACTICE

Inspectii la clasa invatamant primar

 

STIMAȚI COLEGI

În conformitate cu art 56, alin (1) din Metodologia-cadru
În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi
de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3).
Cadrele didactice titulare/angajate într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă didactică de predare. Cadrele didactice titulare/angajate în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă didactică de predare, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular/angajat, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare/angajate aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2023, a căror completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate a fost soluţionată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, care participă şi la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluţionată reducerea de activitate.”

Atașăm lista cadrelor didactice titulare în județul Constanța care au solicitat pretransfer în alte județe/municipiul București.

Dosare pretransfer depuse in alte judete

PUNCTAJE FINALE PRETRANSFER

Rezultate inspectii la clasă, probe practice pretransfer

PROGRAMARE SEDINȚĂ PUBLICĂ 21-24 APRILIE

Modificare CIM din perioada determinată în perioada de viabilitatea postului

Stimați colegi/stimate colege

În perioada 15-22 martie 2023, se soluţionează cererile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza acordurilor emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ.
Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ  condiţii generale şi condiţii specifice, conform art 51-53 din anexa la OME 6218/2022.

2023_ACORD_REFUZ_DIRECTOR_ANGAJARE_DVP

2023_DVP_Cerere_adresata_CA_unitate

MOD_2023_Cerere_repartizare_durata_viabilitate_post_art_93-1

 

Listă cadre didactice pentru care s-a validat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei

← Older
1 2 3 7