Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

Instiintare-ISJ-refuz-modificare-contractdin-perioada-determinata-de-un-an-in-perioada-egala-cu-

Instiintare-cadru-didactic_Refuz-modificare-contract

Instiintare-cadru-didactic_Acord-modificare-contract

Cerere-modificare-contract-perioada-determinata-de-un-an-in-contract-viabilitatea-postului

Cerere-acord-transfer-sau-pretransfer-sau-modificarea-repartizarii-pe-perioada-viabilitatii-postului

Adeverință 2020-2021

Adeverință 2019-2020

Adeverință 2018-2019

Stimați colegi,
Potrivit  Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, la etapa ”Modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile art. 93^ din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dacă postul este vacant” poate participa orice cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

1. Modalitate de angajare:
– este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an în una sau mai multe unități de învățământ

2. Nota la concursul național:
– a promovat un concurs de titularizare cu nota minimum 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului;
– la ultimul concurs de titularizare la care a participat nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în specialitatea postului didactic / catedrei ocupate
NOTĂ: În situația în care un cadru didactic a obținut nota/media cel puțin 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare, se ia în considerare nota/media cea mai mare.

3. Definitivat:
– a dobândit definitivarea în învățământ anterior sesiunii 2021
– este înscris la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2021

4. Solicită post:
– vacant, complet, indiferent de viabilitate, neocupat în etapele anterioare de mobilitate, în specialitatea în care a susținut concurs cu nota/media cel puțin 7,00 (șapte)
– în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică în care cadrul didactic este încadrat în anul școlar curent
NOTĂ: Pentru cadrele didactice calificate încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite din două sau mai multe discipline care solicită aceste posturi/catedre, este necesar ca disciplina pentru care cadrul didactic a susținut concursul să aibă ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei solicitat(e) sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra solicitat(ă) să aibă aceeași pondere

5. Calificativ:
– a obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați şi calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs
– nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați şi nici pe parcursul anului școlar în curs
NOTĂ: Cadrele didactice cu vechime mai mică de 2 ani școlari trebuie să facă dovada că au calificativ ”Foarte bine” și nu au fost sancționate disciplinar pe perioada desfășurării activității.

În perioadele prevăzute de Calendar, au loc următoarele activități:

La nivelul unităților școlare:
– 30 martie – 2 aprilie 2021 – cadrele didactice interesate depun la secretariatele unităților de învățământ în care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an cererile de modificare a duratei contractului individual de muncă, însoțite de documentele prevăzute de acestea;
– consiliile de administrație analizează cererile primite și verifică îndeplinirea condițiilor generale și specifice prevăzute de Metodologia-cadru;
– consiliile de administrație hotărăsc în privința emiterii acordului/refuzului privind modificarea duratei contractului individual de muncă;
– directorii unităților de învățământ emit și comunică solicitanților acordul/refuzul motivat privind modificarea duratei contractului indiidual de muncă.
NOTĂ: În situația în care numărul solicitărilor de modificare a duratei contractului individual de muncă este mai mare decât numărul posturilor vacante la o anumită specialitate, departajarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7) din Metodologia-cadru, respectiv:
1. domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic /  catedra;
2. domiciliul cel mai apropiat de unitatea de învățământ;
3. gradul didactic;
4. nota / media cea mai mare la gradul didactic/ examenul de definitivare în învățământ;
5. media de departajare cea mai mare (anexa 15 la Metodologia-cadru)
6. media cea mai mare la examenul de finalizare a studiilor

Directorii unităților de învățământ transmit la Inspectoratul Școlar Județean, până pe 6 aprilie 2021:
– listele cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri de modificare a duratei contractului individual de muncă au fost admise;
– listele cuprinzând  cadrele didactice ale căror cereri de modificare a duratei contractului individual de muncă au fost respinse;
– copii ale acordurilor/refuzurilor emise;
– copiile cererilor depuse de cadrele didactice și ale documentelor menționate în cerere.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța:
– cadrele didactice calificate nemulțumite de hotărârea consiliilor de administrație pot depune contestații la registratura ISJ, în cel mult 24 de ore de la comunicarea acesteia..
– Consiliul de administrație al ISJ soluționează contestațiile înregistrate, în perioada prevăzută de Calendar; hotărârea Inspectoratului Școlar Județean este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ;
– comisia județeană de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale cu cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de 1 an, în contract pe durata de viabilitate a postului (6-7 aprilie 2021);
NOTĂ: În situația în care comisia județeană de mobilitate constată abateri de la prevederile Metodologiei-cadru, președintele comisiei solicită, în scris, directorului  unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, în vederea remedierii abaterilor constatate.
– Consiliul de administrație  al Inspectoratului Școlar validează listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă (termen : 8 aprilie 2021);
– listele validate se afișează la Inspectoratul Școlar Județean (8 aprilie 2021);
– Inspectorul Școlar General emite deciziile privind modificarea duratei contractului individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului (9-16 aprilie 2021).
NOTĂ:
Pentru cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat sesiunea 2021 care promovează acest examen, deciziile se emit după validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educației naționale.

La nivelul unităților școlare:
– directorii unităților de învățământ încheie cu cadrele didactice respective, începând cu data de 1 septembrie 2021, acte adiționale la  contractul individual de muncă pe durată determinată de 1 an școlar, urmând ca, pe durata de viabilitate a postului, anual, să încheie câte un nou act adițional la contractuL individual de muncă pe durată determinată de modificare a literei b) a capitolului C din contract, cu mențiunea ”Durata de viabilitate a postului / catedrei.

Lista actualizată a posturilor didactice declarate vacante/rezervate.

Alăturat regăsiți lista posturilor didactice declarate vacante/rezervate de la nivelul județului Constanța, actualizată 04.03.2021

Lista posturi 04.03.2021_1

 

Mobilități personal didactic 2020

CALENDAR

Calendar actualizat (sursa www.edu.ro)

Calendarul mobilității personalului didactic 2020-2021

 

FIȘA DE EVALUARE

Fișa de evaluare 2020-2021

 

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2020 – 2021

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 3 Date cu caracter personal

 

ETAPE MOBILITATE

Pensionare

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar

Restrângere de activitate

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în durata de viabilitate a postului/catedrei

Pretransfer consimțit între unități de învățământ

Modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada de viabilitate a postului/catedrei

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 7.00 și definitivat

Concurs național

Reîncadrare în funcția didactică după pensionare

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 5.00

Detașare

Angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale în perioada 2014-2019

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA

Pot participa:
– cadre didactice titulare – pentru angajare în unitatea în care sunt titulare sau în altă unitate cu posturi publicate
– personal cu studii corespunzătoare angajat în alte domenii de activitate
– personal didactic pensionat
– cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pentru angajare în unitatea cu care au contract de muncă

Notă:
1. Cadrele didactice care au participat la concursul național sesiunea 2020 și au obținut note sub 5 (cinci) nu ocupă posturi în anul școlar 2020-2021.
2. Personalul care solicită angajare prin plata cu ora trebuie să facă dovada studiilor corespunzătoare postului solicitat (specialitate + pregătire psihopedagogică), în caz contrar cererea se respinge.

Calendar activități:
a) înregistrarea cererilor de angajare prin plata cu ora la inspectoratul școlar şi la unităţile de învățământ
Perioada: 28 și 31 august 2020
b) aprobarea cererilor de angajare pentru titularii unității și emiterea avizelor de angajare prin plata cu ora pentru persoanele din afara unității
d) emiterea avizelor de angajare pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
d) comunicarea listei posturilor ocupate de titularii unității la inspectoratul școlar:
e) comunicarea  avizelor de angajare emise la inspectoratul școlar:
Termen: 1 septembrie 2020
f) ședință publică de repartizare, indiferent dacă s-a primit sau nu avizul de angajare
Perioada: 1-2 septembrie 2020
IMPORTANT:
Directorii unităților școlare vor transmite și lista posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate.

Adresa pentru comunicarea listei cadrelor didactice titulare în unitate angajate prin plata cu ora va fi însoțită de copii ”conform cu originalul” de pe actele de studii, certificatele de grade și cartea de identitate pentru fiecare cadru didactic.
Documentele semnate și ștampilate se depun la Registratura ISJ Constanța în data de 1 septembrie 2020, până la ora 15.00.
Notă: Nerespectarea termenului indicat pentru comunicarea hotărârilor consiliilor de administrație atrage după sine neoperarea ocupării posturilor în aplicația informatizată.

Cerere plata cu ora

În atenția candidaților la concursul/testarea la nivel județean, sesiunea 2020

Concurs/testare judeteană  2020   Concurs testare judeteană 2020

cerere inscriere concurs judetean 2020_2021

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI  LA CONCURSUL / TESTAREA LA NIVEL JUDEȚEAN DIN DATA DE 01.09.2020

 

 • CONCURSUL JUDEȚEAN pentru candidații cu studii corespunzătoare postului va avea loc în data de  01.09.2020, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7  “REMUS OPREANU ” CONSTANȚA ,  situat la  adresa : Strada Adamclisi 4, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA   09.00
 • Durata de redactare a lucrării este de 4 (patru) ore pentru concursul județean.

 

 • TESTAREA JUDEȚEANĂ și INTERVIUL pentru candidații fără studii corespunzătoare postului vor avea loc în data de 01.09.2020, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.38  “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA  09.00.
 • Durata de redactare a lucrării este de 3 (trei) ore pentru testarea județeană.
 • Interviul pentru candidații fără studii corespunzătoare postului se va desfășura în data de 01.09.2020  începând cu ora 14.00, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța, după un grafic ce va fi anunțat.
 • ACCESUL CANDIDAŢILORÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR  07.30 – 8.15.
 • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte  cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
 • Candidații au obligația să poarte masca pe tot parcursul desfășurării probelor.
 • Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com în zilele de 01.09.2020 și 02.09.2020. candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face prin răspuns la mesajul transmis.

 

 

 

Newer →
1 5 6 7