Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei

Instiintare-ISJ-refuz-modificare-contractdin-perioada-determinata-de-un-an-in-perioada-egala-cu-

Instiintare-cadru-didactic_Refuz-modificare-contract

Instiintare-cadru-didactic_Acord-modificare-contract

Cerere-modificare-contract-perioada-determinata-de-un-an-in-contract-viabilitatea-postului

Cerere-acord-transfer-sau-pretransfer-sau-modificarea-repartizarii-pe-perioada-viabilitatii-postului

Adeverință 2020-2021

Adeverință 2019-2020

Adeverință 2018-2019

Stimați colegi,
Potrivit  Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, la etapa ”Modificarea contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat şi concursul naţional de titularizare cu nota/media de cel puţin 7, în condiţiile art. 93^ din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, dacă postul este vacant” poate participa orice cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții generale și specifice:

1. Modalitate de angajare:
– este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an în una sau mai multe unități de învățământ

2. Nota la concursul național:
– a promovat un concurs de titularizare cu nota minimum 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului;
– la ultimul concurs de titularizare la care a participat nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în specialitatea postului didactic / catedrei ocupate
NOTĂ: În situația în care un cadru didactic a obținut nota/media cel puțin 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare, se ia în considerare nota/media cea mai mare.

3. Definitivat:
– a dobândit definitivarea în învățământ anterior sesiunii 2021
– este înscris la examenul național de definitivare în învățământ sesiunea 2021

4. Solicită post:
– vacant, complet, indiferent de viabilitate, neocupat în etapele anterioare de mobilitate, în specialitatea în care a susținut concurs cu nota/media cel puțin 7,00 (șapte)
– în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică în care cadrul didactic este încadrat în anul școlar curent
NOTĂ: Pentru cadrele didactice calificate încadrate pe perioadă determinată de un an pe posturi didactice/catedre constituite din două sau mai multe discipline care solicită aceste posturi/catedre, este necesar ca disciplina pentru care cadrul didactic a susținut concursul să aibă ponderea cea mai mare de ore din cadrul postului didactic/catedrei solicitat(e) sau disciplinele care constituie postul didactic/catedra solicitat(ă) să aibă aceeași pondere

5. Calificativ:
– a obținut calificativul „Foarte bine” în ultimii 2 ani școlari încheiați şi calificativul parțial “Foarte bine” în anul școlar în curs
– nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați şi nici pe parcursul anului școlar în curs
NOTĂ: Cadrele didactice cu vechime mai mică de 2 ani școlari trebuie să facă dovada că au calificativ ”Foarte bine” și nu au fost sancționate disciplinar pe perioada desfășurării activității.

În perioadele prevăzute de Calendar, au loc următoarele activități:

La nivelul unităților școlare:
– 30 martie – 2 aprilie 2021 – cadrele didactice interesate depun la secretariatele unităților de învățământ în care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an cererile de modificare a duratei contractului individual de muncă, însoțite de documentele prevăzute de acestea;
– consiliile de administrație analizează cererile primite și verifică îndeplinirea condițiilor generale și specifice prevăzute de Metodologia-cadru;
– consiliile de administrație hotărăsc în privința emiterii acordului/refuzului privind modificarea duratei contractului individual de muncă;
– directorii unităților de învățământ emit și comunică solicitanților acordul/refuzul motivat privind modificarea duratei contractului indiidual de muncă.
NOTĂ: În situația în care numărul solicitărilor de modificare a duratei contractului individual de muncă este mai mare decât numărul posturilor vacante la o anumită specialitate, departajarea se realizează în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (7) din Metodologia-cadru, respectiv:
1. domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic /  catedra;
2. domiciliul cel mai apropiat de unitatea de învățământ;
3. gradul didactic;
4. nota / media cea mai mare la gradul didactic/ examenul de definitivare în învățământ;
5. media de departajare cea mai mare (anexa 15 la Metodologia-cadru)
6. media cea mai mare la examenul de finalizare a studiilor

Directorii unităților de învățământ transmit la Inspectoratul Școlar Județean, până pe 6 aprilie 2021:
– listele cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri de modificare a duratei contractului individual de muncă au fost admise;
– listele cuprinzând  cadrele didactice ale căror cereri de modificare a duratei contractului individual de muncă au fost respinse;
– copii ale acordurilor/refuzurilor emise;
– copiile cererilor depuse de cadrele didactice și ale documentelor menționate în cerere.

La nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța:
– cadrele didactice calificate nemulțumite de hotărârea consiliilor de administrație pot depune contestații la registratura ISJ, în cel mult 24 de ore de la comunicarea acesteia..
– Consiliul de administrație al ISJ soluționează contestațiile înregistrate, în perioada prevăzută de Calendar; hotărârea Inspectoratului Școlar Județean este definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ;
– comisia județeană de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește listele finale cu cadrele didactice pentru care se propune emiterea deciziilor privind modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de 1 an, în contract pe durata de viabilitate a postului (6-7 aprilie 2021);
NOTĂ: În situația în care comisia județeană de mobilitate constată abateri de la prevederile Metodologiei-cadru, președintele comisiei solicită, în scris, directorului  unității de învățământ respective revenirea asupra situației, cu reluarea procedurilor legale, în vederea remedierii abaterilor constatate.
– Consiliul de administrație  al Inspectoratului Școlar validează listele finale cuprinzând cadrele didactice pentru care se propune modificarea duratei contractului individual de muncă (termen : 8 aprilie 2021);
– listele validate se afișează la Inspectoratul Școlar Județean (8 aprilie 2021);
– Inspectorul Școlar General emite deciziile privind modificarea duratei contractului individual de muncă pe perioada de viabilitate a postului (9-16 aprilie 2021).
NOTĂ:
Pentru cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat sesiunea 2021 care promovează acest examen, deciziile se emit după validarea rezultatelor prin ordin al ministrului educației naționale.

La nivelul unităților școlare:
– directorii unităților de învățământ încheie cu cadrele didactice respective, începând cu data de 1 septembrie 2021, acte adiționale la  contractul individual de muncă pe durată determinată de 1 an școlar, urmând ca, pe durata de viabilitate a postului, anual, să încheie câte un nou act adițional la contractuL individual de muncă pe durată determinată de modificare a literei b) a capitolului C din contract, cu mențiunea ”Durata de viabilitate a postului / catedrei.