Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Mobilități personal didactic 2020

CALENDAR

Calendar actualizat (sursa www.edu.ro)

Calendarul mobilității personalului didactic 2020-2021

 

FIȘA DE EVALUARE

Fișa de evaluare 2020-2021

 

GHID MOBILITĂȚI

Ghid mobilități personal didactic 2020 – 2021

 

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

Anexa 3 Date cu caracter personal

 

ETAPE MOBILITATE

Pensionare

Completarea normei didactice la nivel de unitate de învățământ

Întregirea normei didactice pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități/specializări

Menținere ca titular după împlinirea vârstei de 65 de ani pentru cadrele didactice cu gradul I/titlul științific de doctor

Completarea normei didactice la nivelul inspectoratului școlar

Restrângere de activitate

Modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în durata de viabilitate a postului/catedrei

Pretransfer consimțit între unități de învățământ

Modificarea repartizării pentru cadrele didactice angajate pe perioada de viabilitate a postului/catedrei

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 7.00 și definitivat

Concurs național

Reîncadrare în funcția didactică după pensionare

Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2020 – 2021 media minim 5.00

Detașare

Angajare pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursuri naționale în perioada 2014-2019

ANGAJARE PRIN PLATA CU ORA

Pot participa:
– cadre didactice titulare – pentru angajare în unitatea în care sunt titulare sau în altă unitate cu posturi publicate
– personal cu studii corespunzătoare angajat în alte domenii de activitate
– personal didactic pensionat
– cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pentru angajare în unitatea cu care au contract de muncă

Notă:
1. Cadrele didactice care au participat la concursul național sesiunea 2020 și au obținut note sub 5 (cinci) nu ocupă posturi în anul școlar 2020-2021.
2. Personalul care solicită angajare prin plata cu ora trebuie să facă dovada studiilor corespunzătoare postului solicitat (specialitate + pregătire psihopedagogică), în caz contrar cererea se respinge.

Calendar activități:
a) înregistrarea cererilor de angajare prin plata cu ora la inspectoratul școlar şi la unităţile de învățământ
Perioada: 28 și 31 august 2020
b) aprobarea cererilor de angajare pentru titularii unității și emiterea avizelor de angajare prin plata cu ora pentru persoanele din afara unității
d) emiterea avizelor de angajare pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
d) comunicarea listei posturilor ocupate de titularii unității la inspectoratul școlar:
e) comunicarea  avizelor de angajare emise la inspectoratul școlar:
Termen: 1 septembrie 2020
f) ședință publică de repartizare, indiferent dacă s-a primit sau nu avizul de angajare
Perioada: 1-2 septembrie 2020
IMPORTANT:
Directorii unităților școlare vor transmite și lista posturilor didactice/catedrelor complete și incomplete rămase neocupate.

Adresa pentru comunicarea listei cadrelor didactice titulare în unitate angajate prin plata cu ora va fi însoțită de copii ”conform cu originalul” de pe actele de studii, certificatele de grade și cartea de identitate pentru fiecare cadru didactic.
Documentele semnate și ștampilate se depun la Registratura ISJ Constanța în data de 1 septembrie 2020, până la ora 15.00.
Notă: Nerespectarea termenului indicat pentru comunicarea hotărârilor consiliilor de administrație atrage după sine neoperarea ocupării posturilor în aplicația informatizată.

Cerere plata cu ora

În atenția candidaților la concursul/testarea la nivel județean, sesiunea 2020

Concurs/testare judeteană  2020   Concurs testare judeteană 2020

cerere inscriere concurs judetean 2020_2021

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI  LA CONCURSUL / TESTAREA LA NIVEL JUDEȚEAN DIN DATA DE 01.09.2020

 

 • CONCURSUL JUDEȚEAN pentru candidații cu studii corespunzătoare postului va avea loc în data de  01.09.2020, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7  “REMUS OPREANU ” CONSTANȚA ,  situat la  adresa : Strada Adamclisi 4, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA   09.00
 • Durata de redactare a lucrării este de 4 (patru) ore pentru concursul județean.

 

 • TESTAREA JUDEȚEANĂ și INTERVIUL pentru candidații fără studii corespunzătoare postului vor avea loc în data de 01.09.2020, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.38  “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA  09.00.
 • Durata de redactare a lucrării este de 3 (trei) ore pentru testarea județeană.
 • Interviul pentru candidații fără studii corespunzătoare postului se va desfășura în data de 01.09.2020  începând cu ora 14.00, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța, după un grafic ce va fi anunțat.
 • ACCESUL CANDIDAŢILORÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR  07.30 – 8.15.
 • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte  cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
 • Candidații au obligația să poarte masca pe tot parcursul desfășurării probelor.
 • Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: mruisjct@gmail.com în zilele de 01.09.2020 și 02.09.2020. candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate. Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face prin răspuns la mesajul transmis.

 

 

 

Submit a Comment