Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

ÎNTREGIREA NORMEI DIDACTICE DE PREDARE A PERSONALULUI DIDACTIC TITULAR

Etapa de întregire a normei didactice de predare a personalului didactic de predare titular se desfășoară conform art. 24 din OME 6218/2022.

Art. 24 (1) în perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor și de încadrare a personalului didactic de predare titular, consiliile de administrație ale unităților de învățământ au obligația de a analiza posibilitatea de întregire a normei didactice de predare pentru cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări într-o unitate de învățământ/specializare, conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii, ținând seama de prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii și de prevederile Centralizatorului. în structura catedrelor pentru întregirea normei didactice de predare pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opționale săptămânal și, în mod obligatoriu, ore la cel puțin una dintre disciplinele înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare. în situația în care se constată posibilitatea de întregire a normei didactice de predare, directorii unităților de învățământ au obligația de a informa, în scris, cadrele didactice titulare în două sau mai multe unități de învățământ ori pe două sau mai multe specializări cu privire la posibilitatea întregirii normei didactice de predare.
(2)   Cererile de întregire a normei didactice de predare se analizează și se aprobă de către consiliul/consiliile de administrație al/ale unității/unităților de învățământ la care cadrele didactice titulare solicită întregirea. Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administrație al unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, adresată inspectoratului școlar, în perioada prevăzută în Calendar. Contestația se soluționează conform prevederilor art. 4 alin. (20).
(3)   Directorii unităților de învățământ înaintează inspectoratului școlar lista cadrelor didactice titulare pentru care s-a aprobat întregirea normei didactice de predare, precum și lista cuprinzând cadrele didactice ale căror cereri au fost respinse, la care se anexează copii ale documentelor de numire/transfer/repartizare și ale actelor de studii în vederea analizării și emiterii deciziilor de întregire. Comisia județeană/a municipiului București de mobilitate verifică situațiile transmise de unitățile de învățământ și întocmește lista finală cuprinzând cadrele didactice titulare pentru care se propune emiterea deciziilor de întregire și le prezintă, spre validare, consiliului de administrație al inspectoratului școlar. Lista finală, validată de consiliul de administrație al inspectoratului școlar, se afișează la inspectoratul școlar la termenul prevăzut în Calendar și, în baza acestei liste, inspectorul școlar general emite deciziile de întregire pentru cadrele didactice titulare.
(4)   În baza deciziei semnate de inspectorul școlar general, directorul/directorii unității/unităților de învățământ încheie actul adițional la contractul individual de muncă al cadrului didactic titular care a fost de acord cu întregirea normei didactice de predare.
(5)   Pentru cadrele didactice titulare în trei unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare se poate soluționa în una sau două unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare în patru unități de învățământ, întregirea normei didactice de predare se poate realiza în una, două sau trei unități de învățământ, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializări, întregirea normei didactice de predare se poate soluționa în una sau două specializări, conform alin. (1).
(6)   În situația în care două sau mai multe cadre didactice solicită întregirea/completarea normei didactice de predare pe aceeași catedră, departajarea se realizează în baza criteriilor și punctajelor din anexa nr. 2. în situația punctajelor egale, departajarea se realizează după aplicarea, în ordine, a criteriilor prevăzute în Nota de la punctul V din anexa nr. 2, în baza documentelor justificative. Dacă după aplicarea acestor criterii se menține egalitatea, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a)   gradul didactic;
b)   nota/media cea mai mare obținută la examenul pentru obținerea gradului didactic;
c)   dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucrați efectiv în funcții didactice de predare sau în funcții de conducere în unități de învățământ ori în funcții de conducere sau de îndrumare și control în inspectoratele școlare, de la data promovării examenului de definitivare în învățământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare sau îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învățământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani.
(7)   Catedrele complete și cele incomplete solicitate pentru întregirea normei didactice de predare, pe care nu s-au soluționat întregirile de normă didactică a personalului didactic de predare titular, pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată în etapele ulterioare ale mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, numai în condițiile în care cadrele didactice titulare îndreptățite au refuzat întregirea normei didactice timp de 2 (doi) ani școlari consecutivi.

Rezultate inspecții întregirea normei didactice de predare

SEDINȚE PUBLICE PLATA CU ORA

În conformitate cu art. 94 al. (6), personalul didactic de predare titular în altă unitate de învăţământ, personalul angajat în alte domenii de activitate şi personalul didactic pensionat  încheie contract individual de muncă cu directorul unităţii de învăţământ, în baza avizului  acordat de unitatea respectivă, în perioada prevăzută în calendar, iar inspectoratul şcolar emite decizia de repartizare.

De asemenea, directorul unităţii de învăţământ atribuie, prin decizie, posturile didactice/catedrele/orele rămase neocupate în regim de plata cu ora personalului didactic de predare titular în unitatea de învăţământ.

Ca urmare, pentru toate aceste categorii de personal, ocuparea se face administrativ, fără a fi nevoie de prezența în ședințele din 01-02.09.2022!

La ședințe trebuie să participle doar cei rămași neîncadrați sau care nu au obținut avizele de la unitățile de învățământ!

Programare sedinte publice 01-02.09.2022

CONCURS JUDEȚEAN/TESTARE JUDEȚEANĂ

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității, în perioada următoare se desfășoară concursul județean și testarea județeană.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL JUDEȚEAN/TESTARE JUDEȚEANĂ

Proba scrisă se va desfășura în data de 30 august 2022 în cele două centre de concurs desemnate:

 • Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța pentru candidații cu studii corespunzătoare postului
 • Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța pentru candidații fără studii corespunzătoare postului

Accesul candidaților în centru se face în intervalul 8.00 – 8.30 pe baza actului de identitate.

Proba scrisă va începe la ora 9.00 și va dura 4 (patru) ore pentru calificați și 3 (trei) ore pentru necalificați.

Proba practică pentru calificați se va desfășura în data de 29.08.2022, conform progrămărilor pe discipline.

Proba de interviu pentru necalificați se va desfășura la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” Constanța în data de 30.08.2022, începând cu ora 14.00 .

ANUNT__CONCURS_JUDETEAN_2022

Cerere_Concurs_județean/testare județeană

Programare probe practice TEHNOLOGII concurs județean

Programare probe practice INFORMATICĂ

Programare probe practice EDUCAȚIE FIZICĂ

Programare probe practice ARTE

 

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII TESTARE JUDEȚEANĂ

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII concurs județean

Anunț-contestații

Rezultate finale dupa contestatii

ANGAJARE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității, în perioada următoare se desfășoară etapa de angajare prin plata cu ora pentru cadrele didactice cu specializări în profilul postului solicitat.

Pot participa:
– cadre didactice titulare – pentru angajare în unitatea în care sunt titulare sau în altă unitate cu posturi publicate
– personal cu studii corespunzătoare angajat în alte domenii de activitate
– personal didactic pensionat
– cadre didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată – pentru angajare în unitatea cu care au contract de muncă

Calendar activități:
a) înregistrarea cererilor de angajare prin plata cu ora la unităţile de învățământ: 23-24 august 2022
b) desfășurarea probei orale (interviu): 23-24 august 2022
c) aprobarea cererilor de angajare pentru titularii unității, validarea rezultatelor interviului și emiterea avizelor de angajare prin plata cu ora pentru persoanele din afara unității: 25 august 2022
d) emiterea avizelor de angajare pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată: 25 august 2022
d) comunicarea listei posturilor ocupate de titularii unității la inspectoratul școlar: 25-26 august 2022
e) comunicarea avizelor de angajare emise la inspectoratul școlar: 25-26 august 2022
f) ședință de repartizare: 1-2 septembrie 2022

Notă: 1. Personalul care solicită angajare prin plata cu ora trebuie să facă dovada studiilor corespunzătoare postului solicitat (specialitate + pregătire psihopedagogică), în caz contrar cererea se respinge.

2. DOSARELE DE ÎNCADRARE ÎN REGIM DE PLATA CU ORA SE DEPUN DOAR LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PERIOADA 23-24 AUGUST 2022. Cei care NU au primit aviz POT depune dosare de încadrare în regim de PLATA CU ORA în data de 26.08.2022 la Inspectoratul Școlar Județean Constanța în programul registraturii.

Coperta-dosar-plata-cu-ora

cerere PLATA CU ORA

Curriculum-vitae

DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului, se ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4) din Metodologie, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) din
Metodologie, prin detașare în interesul învățământului.
Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de învăţământ primitoare până la data de 17 august 2022, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie, cu avizul consiliului/ consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare, trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului la inspectoratul şcolar şi la unitatea de
învăţământ primitoare, conform Calendarului.
Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) şi alin. (8) din Metodologie.
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare/ CJRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.

Informatii cu privire la detasarea in interesul invatamantului

Acord pentru detașare în interesul învățământului

Coperta-dosar-detașare

Solicitare-detasare-interesul-invatamantului-unitate

DETAȘAREA LA CERERE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Tipuri de detaşare la cerere:
  a. Detaşare la cerere prin continuitate;
  b. Detaşare la cerere pe baza notei obţinute la concursul naţional;
  c. Detaşare la cerere prin concurs specific.
 • Cine participă la etapa de detaşare la cerere:
  La etapa de detaşare la cerere pot să participe următoarele categorii de personal didactic:
  a. Cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar de stat și particular;
  b. Cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, care promovează acest examen.
 • Condiţii generale şi specifice pentru detaşarea la cerere:
  În funcţie de cerinţele postului didactic solicitat şi de caracteristicile postului didactic pe care sunt titulari sau angajaţi ca debutanţi, în condiţiile art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, candidaţii pentru etapa de detaşare la cerere trebuie, la data depunerii dosarului:
   Să deţină avizele şi atestatele prevăzute la art.4 alin. (2) din Metodologie;
   Să solicite, susţinerea probelor orale de cunoaştere a limbii în care se face predarea, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4-5) din Metodologie;
   Să solicite, susţinerea probelor practice în profilul postului, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (6, 9, 11) din Metodologie;
  Pentru detaşarea la cerere nu se susţin inspecţii speciale la clasă. În cadrul etapei de detaşare la cerere se pot ocupa:
   Posturile vacante sau rezervate, existente în lista publică a posturilor didactice din aplicaţia informatică a ministerului educaţiei;
   Posturile rezervate care sunt eliberate în timpul şedinţei de repartizare de către alţi candidaţi care se detaşează la cerere;
   Fracţiuni de normă cu păstrarea unei fracţiuni din catedra la care candidatul este titular.
  Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
  Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere şi detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi.
  Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare la cerere, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, în condițiile prevăzute de Metodologie.
  Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detaşare la cerere catedre de educaţie tehnologică.

Informatii detasare la cerere

Fisa de evaluare

Coperta-dosar-detașare

Aviz-detașare

Adeverinta post

Cerere_detasare_la_cerere

Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă

În perioada 4 aprilie – 13 mai se desfăşoară etapa de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2022, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,
Referitor la continuitatea la suplinire conform art. 87 din Metodologie
Conform prevederilor Pct. 15) din Calendar, soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2022-2023, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2021 şi/sau 2020, respectiv 2021, 2020, 2019, 2018 pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie se face conform calendarului.

2022_ACORD_DIRECTOR_COS7DEF

2022_Cerere_continuitate_Art-63_Art-87

2022_Cerere_emitere_ACORD_CA_UNITATE

2022_INSTIINTARE_ISJ_COS_MIN7_MINDEF

ADEVERINTA_STATUT_POST_COS_MIN7_MINDEF_2022

 

MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023

În anul școlar 2022-2023, mobilitățile personalului didactic se vor derula în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru aprobate prin OME 5.578/2021.

Metodologia-cadru privind miscarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul 2022_2023

Lista posturilor declarate vacante/rezervate pentru anul scolar 2022-2023_21 Februarie__16.30

Lista punctaje restrangere activitate

Lista punctaje completare de norma

 • Modificarea duratei CIM în durata de viabilitate a postului/catedrei

În perioada 14-21 martie 2022, se soluţionează cererile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza acordurilor emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ. Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ condiţii generale şi condiţii specifice, conform art 51-53 din anexa la OME 5578/2021.

Durata Viabilitatii Postului_Cerere_adresata_CA_unitate

Durata Viabilitatii Postului_Cerere_adresata_ ISJ

Precizări privind modificarea DVP

2022_ACORD_REFUZ_DIRECTOR_ANGAJARE_DVP

Lista actualizata a posturilor 14.03.2022

 • Pretransferul personalului didactic de predare. Modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

În perioada 22.03.2022-20.04.2022 se desfășoara etapa de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.Atașat găsiți următoarele documente:
1. precizări privind derularea etapei de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră (VĂ ROG SĂ LE CITIȚI CU ATENȚIE!)
2. cerere pt depunere dosar la ISJ
3. cerere pentru depunere dosar la unitatea școlară pentru obținerea acordului
4. cerere pt ISJ pretransfer prin schimb de posturi
5. adeverință privind situația postului (pct. 3 și 10 din cererea pt ISJ) – se depune o singură dată la dosar la pct. 3
6. model raport comisie de mobilități școală
7. acord emis de unitatea de învățământ
8. înștiințare către ISJ cu acordurile emise
9. coperta dosar pretransfer
10. declarație director

Toate dosarele vor fi însoțite de OPIS semnat pe fiecare pagină în dublu exemplar.

PROGRAM PRIMIRE DOSARE:
Marti, 22.03.2022: 12.00 – 15.00
Miercuri, 23.03.2022: 11.00 – 15.00
Joi, 24.03.2022: 12.00 – 16.00
Vineri, 25.03.2022: 10.00 – 13.00

Lista-actualizata-a-posturilor-22.03.2022

 • Condiții specifice avizate pentru anul școlar 2022-2023
 1. condiții specifice avizate 2022-2023 COLEGII
 2. condiții specifice avizate 2022-2023 GRĂDINIȚE-1-8
 3. condiții specifice avizate 2022-2023 GRĂDINIȚE-9-16
 4. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEHNOLOGICE-1-11
 5. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEHNOLOGICE-12-23
 6. condiții specifice avizate 2022-2023 LICEE TEORETICE
 7. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-1-10
 8. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-11-20
 9. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-21-30
 10. condiții specifice avizate 2022-2023 ȘCOLI GIMNAZIALE-31-38
 11. condiții specifice avizate 2022-2023 CȘEI+PALAT
← Older
Newer →
1 2 3 4 5 7