Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare, precum și cele care devin rezervate în cadrul etapei de detașare în interesul învățământului, se ocupă de cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar prevăzute la art. 5 alin. (1)-(4) din Metodologie, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (5) din
Metodologie, prin detașare în interesul învățământului.
Detaşarea în interesul învăţământului a personalului didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar se realizează în baza cererii scrise formulate de unitatea de învăţământ primitoare, pe un post didactic/o catedră vacant(ă)/rezervat(ă) existent(ă) sau care se poate vacanta ulterior la unitatea de învăţământ primitoare până la data de 17 august 2022, cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14 din Metodologie, cu avizul consiliului/ consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Personalul didactic de predare titular în învăţământul preuniversitar solicitat pentru detaşare depune un acord la unitatea de învăţământ primitoare, însoţit de actele certificate pentru conformitate cu originalul de către directorul unităţii de învăţământ în care cadrul didactic solicitat pentru detaşare şi-a desfăşurat activitatea, însoțit de o copie a documentului de
numire/transfer/repartizare pe post/catedră şi de avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică/profesorii logopezi din cabinetele interşcolare se adresează CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv.
Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită atestate/avize suplimentare, trebuie să posede atestatele/avizele necesare, la data depunerii acordului pentru detaşare în interesul învăţământului la inspectoratul şcolar şi la unitatea de
învăţământ primitoare, conform Calendarului.
Cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar, solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesită probă practică/orală, trebuie să promoveze aceste probe conform prevederilor art. 4 alin.(4)-(6) şi alin. (8) din Metodologie.
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a inspectorului şcolar general, după aprobarea în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ primitoare/ CJRAE, cu avizul consiliului/consiliilor de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ la care cadrul didactic este titular.
Detaşarea în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se poate realiza pentru o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.

Informatii cu privire la detasarea in interesul invatamantului

Acord pentru detașare în interesul învățământului

Coperta-dosar-detașare

Solicitare-detasare-interesul-invatamantului-unitate