Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

DETAȘAREA LA CERERE A CADRELOR DIDACTICE TITULARE

Detaşarea personalului didactic de predare titular se realizează ţinând seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 şi art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, de condiţiile prevăzute în Metodologie şi de principiile fundamentale prevăzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Tipuri de detaşare la cerere:
  a. Detaşare la cerere prin continuitate;
  b. Detaşare la cerere pe baza notei obţinute la concursul naţional;
  c. Detaşare la cerere prin concurs specific.
 • Cine participă la etapa de detaşare la cerere:
  La etapa de detaşare la cerere pot să participe următoarele categorii de personal didactic:
  a. Cadrele didactice titulare din învățământul preuniversitar de stat și particular;
  b. Cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular, prevăzute la art. 21 alin. (4) și (6), înscrise la examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2022, care promovează acest examen.
 • Condiţii generale şi specifice pentru detaşarea la cerere:
  În funcţie de cerinţele postului didactic solicitat şi de caracteristicile postului didactic pe care sunt titulari sau angajaţi ca debutanţi, în condiţiile art. 21 alin. (4, 6) din Metodologie, candidaţii pentru etapa de detaşare la cerere trebuie, la data depunerii dosarului:
   Să deţină avizele şi atestatele prevăzute la art.4 alin. (2) din Metodologie;
   Să solicite, susţinerea probelor orale de cunoaştere a limbii în care se face predarea, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4-5) din Metodologie;
   Să solicite, susţinerea probelor practice în profilul postului, în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (6, 9, 11) din Metodologie;
  Pentru detaşarea la cerere nu se susţin inspecţii speciale la clasă. În cadrul etapei de detaşare la cerere se pot ocupa:
   Posturile vacante sau rezervate, existente în lista publică a posturilor didactice din aplicaţia informatică a ministerului educaţiei;
   Posturile rezervate care sunt eliberate în timpul şedinţei de repartizare de către alţi candidaţi care se detaşează la cerere;
   Fracţiuni de normă cu păstrarea unei fracţiuni din catedra la care candidatul este titular.
  Detaşarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului şcolar general. Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioadă de cel mult 5 (cinci) ani şcolari consecutivi.
  Un cadru didactic titular poate beneficia de detaşare la cerere şi detaşare în interesul învăţământului pe posturi didactice/catedre cel mult 10 (zece) ani şcolari consecutivi.
  Cadrul didactic titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar, care a dobândit prin studii două sau mai multe specializări, poate solicita, prin detaşare la cerere, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea într-o altă funcţie didactică, în concordanţă cu specializările dobândite prin studii, conform Centralizatorului, în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alte unităţi de învăţământ, în condițiile prevăzute de Metodologie.
  Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializări în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detaşare la cerere catedre de educaţie tehnologică.

Informatii detasare la cerere

Fisa de evaluare

Coperta-dosar-detașare

Aviz-detașare

Adeverinta post

Cerere_detasare_la_cerere