Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

MENȚINERE ÎN ACTIVITATE, CA TITULAR, ÎN FUNCȚIA DIDACTICĂ, PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE

În perioada următoare se va defășura conform calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, etapa de menținere în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, conform art. 29 din OME 6218/2022.
ART. 29
(2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2023, sunt:
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani şi o lună, 32 de ani şi 3 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.
(3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2022-2023 cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2023. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, până la data de 20 ianuarie 2023. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.
(4) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2023 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul „Foarte Bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.
(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, participă și personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcția de personal didactic, în anul școlar 2022-2023, care se încadrează în prevederile alin. (4).
(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică și profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică, se analizează și se aprobă în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcție de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ
(7) La nivelul unităților de învățământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) se încadrează în prevederile alin. (4) și (5);
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare/reîncadrate, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și viabile în anul școlar 2022-2023, luând în considerare și prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
c) la nivelul unității/unităților de învățământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reîncadrate și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitățile de învățământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare/reîncadrate cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) și urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcția didactică.
(8 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5), în anul școlar 2023-2024.

CALENDAR:
– depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatul unității de învățământ – până la 20 ianuarie 2023
– aprobarea/respingerea cererilor privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de învățământ și transmiterea către ISJ – până la 25 ianuarie 2023

OBS: Conform art 29, al (12) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2023, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), decizia de menținere ca titular se revocă și conducerile unităților de învățământ au obligația de a informa aceste cadre didactice cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.

2023_2024_abel cadre didactice propuse spre aprobare pt mentinere