Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Suplinire prin continuitate cu media cel putin 7 si definitivat sau înscrisi la definitivat

În perioada 3 aprilie – 12 mai 2023 se desfăşoară etapa de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2023, care au obţinut nota sau media de repartizare minimum 7 (şapte) la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar,

Referitor la continuitatea la suplinire conform art. 87 din Metodologie
Conform prevederilor Pct. 15) din Calendar, soluţionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2023-2024, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2022 şi/sau 2021, respectiv 2022, 2021, 2020, 2019 pentru învăţători/ institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 87 din Metodologie se face conform calendarului.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările şi să respectaţi termenele din calendar.

Acord-director-continuitate-nota-cel-putin-7-si-definitivat-sau-inscris-la-definitivat-3

ADEVERINTA_STATUT_POST_COS_MIN7_MINDEF_2023

Cerere-prelungirea-contractului-de-munca-in-baza-notelor-din-anii-trecuti_continuitate-1

Continuitate-cu-media-cel-putin-7_extras-metodologie

Extras-calendar-prelungire-activitate-cu-media-cel-putin-5

 Extras-calendar-prelungire-activitate-cu-media-cel-putin-7

Instiintare-ISJ-acord-continuitate-media-cel-putin-7-si-definitivat-sau-inscris-la-definitivat-4

Pretransferul. Modificarea repartizării cadrelor didactice cu CIM pe DVP

În perioada 24.03.2023-24.04.2023 se desfășoara etapa de pretransfer a personalului didactic de predare și modificarea repartizării cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, cărora nu li se poate constitui norma didactică de predare completă, conform deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Atașat acestui subiect găsiți următoarele documente:

PRE_2023_Cerere_transfer_pretransfer_modificare-DVP

PRE_2023_Cerere_SCHIMB_PRETRANSFER_DVP

PRE_2023_Cerere_acord_transfer_pretransfer_modificare-DVP

PRE_2023_Coperta-dosar-pretransfer

2023-2024_Adeverinta post

Declaratie-director

PRE_2023_ACORD_DIRECTOR

PRE_2023_INSTIINTARE_ISJ_ACORD

PRE_2023_RAPORT_COMISIE_MOBILITATE

Pct. 19 din Cerere pretransfer – Declaratie privind postul ocupat in etapele anterioare

Extras-Calendar_pretransfer

Prtransfer-si-modificarea-repartizarii_extras-metodologie

!!! CONTESTAȚIILE se depun la registratura inspectoratului școlar, în programul acesteia (9.00-11.30, 14.00 – 15.30) mâine, 30.03.2023.
Atașăm:
1. punctaje înainte de contestații – etapa de PRETRANSFER
2. listă cadre didactice angajate pe viabilitatea postului care solicită modificarea repartizării
3. cerere tip pentru contestații

 

PUNCTAJE INITIALE PRETRANSFER

lista cadre didactice modificare repartizare

cerere contestații

PROGRAMARE INSPECȚII, PROBE PRACTICE

Inspectii la clasa invatamant primar

 

STIMAȚI COLEGI

În conformitate cu art 56, alin (1) din Metodologia-cadru
În etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante constituite în unităţi
de învăţământ, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta în etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, în condiţiile prevăzute la art. 31 alin. (3).
Cadrele didactice titulare/angajate într-o singură unitate de învăţământ şi pe o singură disciplină nu pot solicita pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar pe o catedră în componența căreia intră și ore din propria normă didactică de predare. Cadrele didactice titulare/angajate în două sau mai multe unități de învăţământ/specializări pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și orele din propria normă didactică de predare, la una din unitățile/specializările la/pe care este titular/angajat, de regulă, în mediul rural, dacă se justifică apropierea de domiciliu. Cadrele didactice titulare/angajate aflate în reducere de activitate începând cu data de 1 septembrie 2023, a căror completare de normă didactică de predare sau restrângere de activitate a fost soluţionată în etapele premergătoare etapei de pretransfer, care participă şi la etapa de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ, nu pot solicita pretransferul pe o catedră în componența căreia intră și ore din catedra pe care a fost soluţionată reducerea de activitate.”

Atașăm lista cadrelor didactice titulare în județul Constanța care au solicitat pretransfer în alte județe/municipiul București.

Dosare pretransfer depuse in alte judete

PUNCTAJE FINALE PRETRANSFER

Rezultate inspectii la clasă, probe practice pretransfer

PROGRAMARE SEDINȚĂ PUBLICĂ 21-24 APRILIE

Modificare CIM din perioada determinată în perioada de viabilitatea postului

Stimați colegi/stimate colege

În perioada 15-22 martie 2023, se soluţionează cererile de modificare a contractului individual de muncă pe durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, în baza acordurilor emise de consiliile de administraţie ale unităţilor de învățământ.
Pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei cadrele didactice calificate care îndeplinesc cumulativ  condiţii generale şi condiţii specifice, conform art 51-53 din anexa la OME 6218/2022.

2023_ACORD_REFUZ_DIRECTOR_ANGAJARE_DVP

2023_DVP_Cerere_adresata_CA_unitate

MOD_2023_Cerere_repartizare_durata_viabilitate_post_art_93-1

 

Listă cadre didactice pentru care s-a validat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei

COMPLETAREA NORMEI DIDACTICE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ȘCOLAR

În conformitate cu prevederile Calendarului mobilității personalului didactic, în perioada 21 februarie – 14 martie 2023 se desfășoară etapa de completare a normei didactice la nivel județean.
Participă:
1) cadre didactice titulare care mai au cel puțin jumătate de normă în specialitate, conform actului de numire/ transfer/ repartizare, aflate într-una dintre situațiile următoare:
– completează norma didactică pe perioadă nedeterminată în unitatea de învățământ în care sunt titulare, cu ore de altă specializare, conform studiilor (numai pentru mediul rural)
– completează norma didactică în anul școlar curent într-o unitate de învățământ și beneficiază de continuitate pentru completarea normei didactice în aceeași unitate
– au completat neîntrerupt norma didactică în aceeași unitate de învățământ în ultimii 3 (trei) ani școlari, inclusiv cel curent, și beneficiază de completare pe perioadă nedeterminată în acea unitate (mediul urban)
– nu li s-a putut completa norma didactică în unitatea de învățământ în care sunt titulare;
2) cadre didactice repartizate pe perioada de viabilitate a postului, conform art. 93^1, care mai au cel puțin jumătate de normă în specialitate.

Acte necesare:
1. Completarea normei pe perioadă nedeterminată (numai pentru titulari):
– cererea de completare a normei pe perioadă nedeterminată
– copii ”conform cu originalul” după deciziile anterioare de completare a normei didactice
– acordul de completare pe perioadă nedeterminată
2. Continuitate pentru completarea normei (numai pentru titulari):
– cererea de completare a normei pe perioadă determinată
– copii ”conform cu originalul” după decizia/deciziile anterioare de completare a normei didactice
– acordul de continuitate pentru completare de normă
3. Completarea normei pe perioadă determinată:
– cererea de completare a normei pe perioadă determinată
– documentele prevăzute de aceasta

Documentele se depun în ordinea indicată într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.

Nu se primesc dosare incomplete.

Atașăm următoarele documente:
– cerere pentru completarea normei la nivel de ISJ
– cerere pentru continuitate la completarea normei didactice de predare
– adeverință post
– fișă de evaluare*

*Fișă de evaluare (anexa nr. 2 la metodologie) se va depune, completata, la dosar DOAR de către cadrele didactice care participă pentru prima dată la etapa de completare a normei didactice la nivel de ISJ sau care nu beneficiază de continuitate la completarea normei didactice.

Cerere completare norma la nivel de isj

Cerere pentru continuitate la completarea normei didactice de predare

Coperta dosar completare

2023-2024_Adeverinta post

Fisa_evaluare_conf_ Anexei 2, an 2023

 

Punctaj inițial completare normă

 

Rezultate inspectii la clasa completare pe perioadă nedeterminata

RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2023

În conformitate cu ART. 25 (2) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) şi (6)/angajat pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică de predare nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, luând în considerare şi reducerea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare în condiţiile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se află în situaţia de restrângere de activitate.
(3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, în etapa de constituire a normei didactice de predare şi încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6)/angajate pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de personalul didactic de predare care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întrunește punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
b) activitatea prestată de personalul didactic de predare care a obţinut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;
c) activitatea prestată de personalul didactic de predare sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi;
d) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
e) activitatea prestată de cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare şi optează pentru pensionare începând cu data de 1 septembrie 2023, la solicitarea acestora;
f) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care împlineşte vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023;
g) activitatea prestată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
h) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) care nu sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ;
i) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2023;
j) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
k) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
l) în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special, activitatea prestată de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educației – studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie
specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoțiilor 1978-1994) – în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special;
m) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
n) în situaţia reducerii numărului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unităţile de învăţământ în care se şcolarizează alternative educaţionale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deţine documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educaţionale care se şcolarizează în unitatea de învăţământ respectivă, eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România;
o) în situaţia reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;
p) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore;
q) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucraţi efectiv în funcţii didactice de predare sau în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ ori în funcţii de conducere sau de îndrumare şi control în inspectoratele şcolare calculat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu ART 38 din Metodologia-cadru, lista cadrelor didactice care vor intra în restrângere de activitate începând cu 01.09.2023 se stabilește de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ și se comunică inspectoratului școlar.

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE!

În perioada 21 februarie – 14 martie 2023 se desfășoară etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate.

Calendarul activităților:

– afișarea listei posturilor: 21 februarie 2023
– depunerea cererilor de transfer la inspectoratul școlar: 22-27 februarie 2023
– afișarea punctajelor stabilite de comisia județeană de mobilitate: 28 februarie 2023
– înregistrarea contestațiilor la punctaje: 28 februarie – 1 martie 2023
– organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/probelor orale: 28 februarie – 3 martie 2023
– soluționarea contestațiilor în CA al ISJ și afișarea punctajelor finale: 2 martie 2023
– depunerea cererilor în vederea obținerii acordului de transfer la unitățile școlare: 28 februarie – 3 martie 2023
– emiterea acordurilor de transfer de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora cadrelor didactice și inspectoratului școlar: 6 martie 2023
– depunerea contestațiilor privind acordul de transfer la unitățile școlar: 6-7 martie 2023
– soluționarea contestațiilor: 7-8 martie 2023
– înregistrarea acordurilor de transfer la inspectoratul școlar: 6-9 martie 2023
– ședință publică: 10 martie 2023
– înregistrarea contestațiilor privind soluționarea restrângerilor de activitate: 10 și 13 martie 2023
– soluționarea contestațiilor în CA al ISJ: 14 martie 2022

Participă: cadre didactice titulare care mai au mai puțin de jumătate de normă în specialitate, conform actului de numire/ transfer/ repartizare.

Acte necesare:

Dosarele se  depun DOAR la I.S.J.  si trebuie sa contina:

– cererea de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate si documentele prevăzute de aceasta;
– opisul dosarului, în care este consemnat numărul de pagini (în două exemplare, dintre care unul se returnează candidatului după înregistrarea cererii);
– declarație pe proprie răspundere a directorului unității de învățământ, prin care se confirmă confruntarea cu originalul a tuturor documentelor certificate ”conform cu originalul”.
OBS: Pentru posturile publicate (marcate cu DA) în rubrica ”cu acordul unității”, ESTE OBLIGATORIU ca titularul să obțină acordul de transfer prin restrângere de activitate de la unitatea de învățământ respectivă.

Notă:  În situația în care un cadru didactic aflat în restrângere de activitate refuză să își întocmească dosarul, conducerea unității în care este titular întocmește dosarul acestuia și îl depune la comisia județeană de mobilitate.

Documentele se depun în ordinea indicată, într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
Documentele neconsemnate în opis nu se iau în considerare.

 

Nu se primesc dosare incomplete sau în afara perioadei din calendar,
După înregistrare, dosarul nu mai poate fi modificat/completat.

Coperta dosar transfer RA

Cerere transfer prin restrangere de activitate

Cerere acord transfer (unitate)

Fisa_evaluare_conf_ Anexei 2, an 2023

2023-2024_Adeverinta post

Declaratie director

 

Punctaj inițial RESTRÂNGERE

 

Rezultate inspectii la clasa restrangere activitate

MENȚINERE ÎN ACTIVITATE, CA TITULAR, ÎN FUNCȚIA DIDACTICĂ, PESTE VÂRSTA DE PENSIONARE

În perioada următoare se va defășura conform calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, etapa de menținere în activitate a personalului didactic, ca titular, la cerere, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, conform art. 29 din OME 6218/2022.
ART. 29
(2) Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2023, sunt:
a) pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 62 de ani şi o lună, 32 de ani şi 3 luni stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare;
b) pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 de ani, 35 de ani stagiul complet de cotizare, respectiv 15 ani stagiul minim de cotizare.
(3) Cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), precum şi cadrele didactice, femei, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, în anul şcolar 2022-2023 cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării, care nu împlinesc 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023, pot opta, în scris, fie pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, conform prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, fie pentru pensionarea începând cu data de 1 septembrie 2023. Opţiunea se adresează, în scris, consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, până la data de 20 ianuarie 2023. Cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 de ani, beneficiază de toate drepturile personalului didactic titular.
(4) Personalul didactic de predare titular din învățământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul științific de doctor, care până la data de 1 septembrie 2023 împlinește vârsta de 65 de ani, efectuează stagiul minim de cotizare și dovedește competență profesională deosebită, a obținut calificativul „Foarte Bine” și nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 (cinci) ani școlari încheiați, poate fi menținut în activitate ca titular, în funcția didactică până la 3 (trei) ani peste vârsta de 65 de ani, la cerere, conform prezentei Metodologii.
(5) La etapa de menținere în activitate ca titular, în funcția didactică, peste vârsta de pensionare, participă și personalul didactic de predare, care a avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrat în funcția de personal didactic, în anul școlar 2022-2023, care se încadrează în prevederile alin. (4).
(6) Personalul didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) se adresează, în scris, consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, până la data prevăzută în Calendar. Profesorii din centre și cabinete de asistență psihopedagogică și profesorii logopezi din cabinetele interșcolare se adresează CMBRAE/CJRAE în cadrul căruia este normat postul didactic respectiv. Cererile, însoțite de documentele justificative privind activitatea didactică și științifică, se analizează și se aprobă în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în perioada prevăzută de Calendar, în funcție de evoluția demografică la nivel local, de planurile de școlarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal și de evoluția planurilor-cadru de învățământ
(7) La nivelul unităților de învățământ pot fi aprobate numai cererile cadrelor didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) se încadrează în prevederile alin. (4) și (5);
b) posturile didactice/catedrele pe care sunt titulare/reîncadrate, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră, sunt complete și viabile în anul școlar 2022-2023, luând în considerare și prevederile art. 262 alin. (4) și (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
c) la nivelul unității/unităților de învățământ, în care urmează să fie menținute în activitate ca titulare în funcția didactică, nu există reducere de activitate la catedrele pe care cadrele didactice respective sunt titulare/reîncadrate și nu este necesară completarea/întregirea normei didactice de predare a altor cadre didactice, conform prezentei Metodologii, din unitățile de învățământ respective cu ore din catedra pe care sunt titulare/reîncadrate cadrele didactice care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5) și urmează să fie menținute în activitate, ca titular, în funcția didactică.
(8 Consiliile de administrație ale unităților de învățământ comunică, la termenul prevăzut în Calendar, inspectoratului școlar și cadrelor didactice acordul/refuzul motivat privind menținerea în activitate, ca titular, în funcția didactică, a personalului didactic de predare care se încadrează în prevederile alin. (4) și (5), în anul școlar 2023-2024.

CALENDAR:
– depunerea și înregistrarea cererilor la secretariatul unității de învățământ – până la 20 ianuarie 2023
– aprobarea/respingerea cererilor privind menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităților de învățământ și transmiterea către ISJ – până la 25 ianuarie 2023

OBS: Conform art 29, al (12) În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2023, se constată că, din cauza reducerii numărului de ore la o anumită disciplină, nu mai este îndeplinită condiția de la alin. (7) lit. b) sau lit. c), decizia de menținere ca titular se revocă și conducerile unităților de învățământ au obligația de a informa aceste cadre didactice cu privire la încetarea contractului individual de muncă în vederea pensionării.

2023_2024_abel cadre didactice propuse spre aprobare pt mentinere

← Older
Newer →
1 2 3 4 7