Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE ÎNCEPÂND CU 01.09.2023

În conformitate cu ART. 25 (2) Cadrul didactic titular/debutant prevăzut la art. 21 alin. (4) şi (6)/angajat pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei pentru care nu se poate constitui cel puţin jumătate de normă didactică de predare în specialitate, în conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedră sau pentru care postul/norma didactică de predare nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari şi elevi prevăzute de lege, luând în considerare şi reducerea normei didactice de predare pentru personalul didactic de predare în condiţiile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se află în situaţia de restrângere de activitate.
(3) În cazul apariţiei situaţiilor de reducere de activitate a personalului didactic de predare la nivelul unei unităţi de învăţământ, de completare a normei didactice sau de restrângere de activitate, în etapa de constituire a normei didactice de predare şi încadrare a personalului didactic de predare titular, a cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6)/angajate pe perioada viabilităţii postului didactic/catedrei, situaţii care vizează două sau mai multe cadre didactice titulare/angajate la aceeaşi specialitate, se renunţă, în ordine, la:
a) activitatea prestată de personalul didactic de predare care solicită plecarea din unitate pe motivul reducerii activităţii; în cazul în care două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate solicită plecarea din unitatea de învăţământ, pleacă persoana care întrunește punctajul cel mai mare/media cea mare în urma evaluării;
b) activitatea prestată de personalul didactic de predare care a obţinut calificativul nesatisfăcător sau satisfăcător la ultima evaluare anuală;
c) activitatea prestată de personalul didactic de predare sancţionat disciplinar în anul şcolar curent sau în ultimii 2 (doi) ani şcolari încheiaţi;
d) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui specializări dobândite prin studii nu sunt în concordanţă cu postul didactic ocupat/catedra ocupată, conform Centralizatorului;
e) activitatea prestată de cadrele didactice titulare, femei, care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare şi optează pentru pensionare începând cu data de 1 septembrie 2023, la solicitarea acestora;
f) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care împlineşte vârsta de 65 de ani până la data de 1 septembrie 2023;
g) activitatea prestată de personalul didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei;
h) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) care nu sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ;
i) activitatea prestată de cadrele didactice debutante prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6) care sunt înscrise la examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2023;
j) activitatea prestată de personalul didactic de predare ale cărui studii nu sunt în concordanţă cu nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat;
k) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai înalt al unităţii de învăţământ corespunzător postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedră;
l) în situaţia reducerii numărului de ore la catedrele din învăţământul special, activitatea prestată de cadrele didactice care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de Ministerul Educației – studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializările: psihopedagogie
specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoțiilor 1978-1994) – în concordanţă cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master în domeniile psihologie sau ştiinţele educaţiei, în concordanţă cu Centralizatorul pentru învăţământul special;
m) activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deţine avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic, conform prezentei Metodologii;
n) în situaţia reducerii numărului de grupe/clase sau de ore la clasele/grupele din unităţile de învăţământ în care se şcolarizează alternative educaţionale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu deţine documentele care atestă parcurgerea modulelor de pedagogie specifice alternativelor educaţionale care se şcolarizează în unitatea de învăţământ respectivă, eliberate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale în România;
o) în situaţia reducerii numărului de ore la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau în limbile minorităţilor naţionale, activitatea prestată de personalul didactic de predare care nu a absolvit studiile în limba în care se face predarea la aceste clase/grupe;
p) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular numit/transferat/repartizat în două sau mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi de învăţământ se constată diminuarea numărului de ore;
q) activitatea prestată de personalul didactic de predare titular care a dobândit definitivarea în învăţământ, cu o vechime la catedră mai mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulării în ultimul ciclu complet de 5 (cinci) ani lucraţi efectiv în funcţii didactice de predare sau în funcţii de conducere în unităţi de învăţământ ori în funcţii de conducere sau de îndrumare şi control în inspectoratele şcolare calculat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, fără a lua în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare sau a uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5561/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu ART 38 din Metodologia-cadru, lista cadrelor didactice care vor intra în restrângere de activitate începând cu 01.09.2023 se stabilește de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ și se comunică inspectoratului școlar.

ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE!

În perioada 21 februarie – 14 martie 2023 se desfășoară etapa de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate.

Calendarul activităților:

– afișarea listei posturilor: 21 februarie 2023
– depunerea cererilor de transfer la inspectoratul școlar: 22-27 februarie 2023
– afișarea punctajelor stabilite de comisia județeană de mobilitate: 28 februarie 2023
– înregistrarea contestațiilor la punctaje: 28 februarie – 1 martie 2023
– organizarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice/probelor orale: 28 februarie – 3 martie 2023
– soluționarea contestațiilor în CA al ISJ și afișarea punctajelor finale: 2 martie 2023
– depunerea cererilor în vederea obținerii acordului de transfer la unitățile școlare: 28 februarie – 3 martie 2023
– emiterea acordurilor de transfer de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora cadrelor didactice și inspectoratului școlar: 6 martie 2023
– depunerea contestațiilor privind acordul de transfer la unitățile școlar: 6-7 martie 2023
– soluționarea contestațiilor: 7-8 martie 2023
– înregistrarea acordurilor de transfer la inspectoratul școlar: 6-9 martie 2023
– ședință publică: 10 martie 2023
– înregistrarea contestațiilor privind soluționarea restrângerilor de activitate: 10 și 13 martie 2023
– soluționarea contestațiilor în CA al ISJ: 14 martie 2022

Participă: cadre didactice titulare care mai au mai puțin de jumătate de normă în specialitate, conform actului de numire/ transfer/ repartizare.

Acte necesare:

Dosarele se  depun DOAR la I.S.J.  si trebuie sa contina:

– cererea de transfer pentru soluționarea restrângerii de activitate si documentele prevăzute de aceasta;
– opisul dosarului, în care este consemnat numărul de pagini (în două exemplare, dintre care unul se returnează candidatului după înregistrarea cererii);
– declarație pe proprie răspundere a directorului unității de învățământ, prin care se confirmă confruntarea cu originalul a tuturor documentelor certificate ”conform cu originalul”.
OBS: Pentru posturile publicate (marcate cu DA) în rubrica ”cu acordul unității”, ESTE OBLIGATORIU ca titularul să obțină acordul de transfer prin restrângere de activitate de la unitatea de învățământ respectivă.

Notă:  În situația în care un cadru didactic aflat în restrângere de activitate refuză să își întocmească dosarul, conducerea unității în care este titular întocmește dosarul acestuia și îl depune la comisia județeană de mobilitate.

Documentele se depun în ordinea indicată, într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
Documentele neconsemnate în opis nu se iau în considerare.

 

Nu se primesc dosare incomplete sau în afara perioadei din calendar,
După înregistrare, dosarul nu mai poate fi modificat/completat.

Coperta dosar transfer RA

Cerere transfer prin restrangere de activitate

Cerere acord transfer (unitate)

Fisa_evaluare_conf_ Anexei 2, an 2023

2023-2024_Adeverinta post

Declaratie director

 

Punctaj inițial RESTRÂNGERE

 

Rezultate inspectii la clasa restrangere activitate