Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedreîn baza consimţământului scris

Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi didactice/catedre
în baza consimţământului scris

Potrivit Art. 59 (1)  din Metodologia-cadru, orice  cadru didactic titular care se încadrează în prevederile art. 54  alin. (1)  se poate  pretransfera, prin schimb de posturi, în baza consimțământului scris, pe un post similar, atât în mediul urban, cât și în mediul rural,
Cadrul didactic titular în mediul rural care dorește pretransfer prin schimb de posturi pe un post în mediul urban trebuie să respecte condiţia prevăzută la art. 54 alin. (2), adică  să fi obținut cel puțin nota 7 (șapte) la concursul național în baza căruia s-a trasferat / titularizat.

Calendar:
–   în etapa de soluţionare a pretransferului  la cerere, conform Calendarului;
–   pe tot parcursul anului şcolar 2021-2022, conform art. 107, în condiţiile Metodologiei-cadru.

Pot participa cadrele didactice care îndeplinesc următoarele condiții:
– dețin  studiile necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere, conform Centralizatorului;
– au obținut avizele şi atestatele necesare ocupării postului didactic/catedrei pe care urmează să se pretransfere (dacă este cazul);
– au promovat probele orale (dacă este cazul).

Nu pot participa:
– cadrele didactice titulare care beneficiază de rezervarea postului didactic/catedrei pe durata invalidității de gradul I sau II;
– cadrele didactice pensionate, care au avut calitatea de personal didactic de predare titular, reîncadrate în funcţia de personal didactic de predare, cu condiția suspendării pensiei pe durata reîncadrării
– cadrele didactice titulare în învățământul preuniversitar care au împlinit vârsta de 65 de ani sau care vor împlini vârsta de 65 de ani până la data de 31 august 2022

Notă:
Pretransferul personalului didactic de predare titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimţământului scris al solicitanţilor nu este condiţionat de domiciliu!
În situația în care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore în două sau mai multe unități de învățământ, schimbul de catedre prin consimţământ scris se poate realiza şi pe o parte din unitățile de învăţământ, cadrele didactice păstrându-şi cealaltă parte în încadrare.

Pașii procedurali:
1)   Fiecare din cadrele didactice solicitante depune la Inspectoratul Școlar cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere.
2)   În etapa de soluţionare a pretransferului consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre prin consimţământ scris se soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeanăi de mobilitate, în perioada prevăzută de Calendar.
3)   Dacă se solicită schimbul de posturi  în județe diferite sau între un județ și municipiul București, fiecare din cadrele didactice solicitante depune la ambele inspectorate şcolare cereri-tip conform anexei nr. 14, însoţite de documentele menţionate în cerere. Fiecare cadru didactic se prezintă în ședința de repartizare organizată de inspectoratul şcolar al județului în care dorește să se pretransfere, iar cererile de pretransfer prin schimb de posturi didactice/catedre în baza consimţământului se soluţionează în şedinţa de repartizare organizată de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate.

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se aplică prevederile art. 4 alin. (12).