Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR 2024

 • În atenția candidaților

Centre de concurs 2024-concursul naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar

Programarea inspecțiilor speciale la clasă/probelor practice poate fi consultată accesând linkul: Programare inspecții/probe practice

LISTA CADRELOR DIDACTICE ANGAJATE PE PERIOADA DE VIABILITATE A POSTULUI/ CATEDREI ÎNSCRISE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE 2024

CANDIDAȚI CARE NU AU VALIDAT ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

Validarea dosarelor pentru înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante va avea loc în perioada 16-20.05.2024  după următorul program:

Joi, 16.05.2024 – 9.00-15.00  educatoare (inclusiv creșe), matematică, fizică, chimie, biologie – LOCAȚIE: Liceul Tehnologic ”Tomis” Constanța

Vineri, 17.05.2024 – 8.00 – 14.00 învățători, limba și literatura română, limba latină, limba franceză, limba engleză, limba turcă maternă, limba rromani maternă, limba germană modernă, educație fizică și sport – LOCAȚIE: Liceul Tehnologic ”Tomis” Constanța

Luni, 20.05.2024 – 10.30 – 16.00 restul disciplinelor – LOCAȚIE: Inspectoratul Școlar Constanța, sala de ședințe demisol

ATENȚIE:

Neprezentarea candidatului sau a unui împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, la validare, în perioada prevăzută de Calendar, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs, cu excepţia absolvenţilor din promoția curentă a studiilor sau a departamentelor pentru pregătirea personalului didactic.

Absolvenții promoției 2024/absolvenţii 2024 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2024-2025 validează în perioada 8-11 iulie 2024, la sediul Inspectoratului Școlar Constanța.

În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2024 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2024, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2024 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

 • Legislație

Extras-metodologie-concurs-de-titularizare

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2024 – 2025

Anexa nr. 15 – CALCULUL MEDIEI DE DEPARTAJARE

Anexa nr. 16 – SPECIALIZĂRI CARE CONFERĂ DREPTUL DE A OCUPA POSTURI DIDACTICE/CATEDRE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL

Anexa nr. 18 – ORDINEA OCUPĂRII POSTURILOR DIDCATICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE ÎN ŞEDINŢELE DE REPARTIZARE ORGANIZATE LA NIVELUL ISJ/ISMB ÎN PERIOADA 19-26 AUGUST 2024

 1. Anexa_4_PROBA PRACTICĂ/ORALĂ de cunoaștere a limbii în care urmează să se facă predarea
 2. Anexa_5_FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI UTILIZATĂ ÎN CADRUL INSPECŢIILOR SPECIALE LA CLASĂ
 3. Anexa_6_PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE EDUCAŢIE ARTISTICĂ SPECIALIZATĂ SPECIALIZĂRILE: MUZICĂ, COREPETIŢIE, COREGRAFIE ŞI ARTA ACTORULUI
 4. Anexa_7 _PROBA PRACTICĂ DIN CADRUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE CONSTITUITE DIN DISCIPLINE INFORMATICE
 5. Anexa_8_PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN PALATELE ŞI CLUBURILE COPIILOR
 6. Anexa_9_PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE-INSTRUIRE PRACTICĂ ŞI ACTIVITĂŢI DE PRE-PROFESIONALIZARE MAIŞTRI INSTRUCTORI/PROFESORI DE INSTRUIRE PRACTICĂ
 7. Anexa_10_PROBA METODICO-PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE DIN UNITĂŢILE CU ÎNVĂŢĂMÂNT SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR
 8. Anexa_11_PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE-ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTURĂ, DESIGN
 9. Anexa_12_PROBA PRACTICĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT CARE ŞCOLARIZEAZĂ ELEVI CU DEFICIENŢE DE AUZ-VEDERE

O R D I N privind aprobarea programelor pentru susținerea Concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar

Lista_disciplinelor_corelată cu numerele ordinelor de ministru de aprobare a programelor

Anexa2_Lista disciplinelor pentru care se aprobă programele pentru susținerea concursului național 2024

 • Documente specifice

Precizări concurs național 2024

Programare depunere dosare

Coperta dosar înscriere

Adeverință_vechime – punctul 9 din cerere

Declarație-pe-propria-răspundere- punctul 13 din cerere

Adeverinta_situatie_sanctiuni_disciplinare – punctul 14 din cerere

Declaratie-privind-postul-ocupat-in-etapele-anterioare punctul 18 din cerere

Solicitare-utilizare-note-inspectie-definitivat-2024

Adeverinta_note_inspectii_definitivat

Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean/testarea la nivel judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024

Fișa de înscriere la concursul de ocupare a posturilor didactice 2024

Adresa de e-mail la care candidații pot transmite online dosarele/cererile de înscriere  scanate color este: inspector.personal@isjcta.ro.