Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte ISJ Constanta

Proiect Erasmus+ Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării

Proiect Erasmus+ Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării, acțiunea KA1

Nr. 2019-1-RO01-KA101-061572

Acronim: cp@s

Titlul în limba engleză: Teacher competences in an era of change

Perioadă de implementare: 01.09.2019 – 31.12.2021

https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s

PARTENERII CONSORŢIULUI ŞCOLAR

Inspectoratul Scolar Judeţean Constanţa – coordonator lider

 1. Şcoala Gimnazială Viceamiral Ioan Murgescu, Valu lui Traian
 2. Şcoala Gimnazială Nr.43 Ferdinand, Constanţa
 3. Şcoala Gimnazială Nr.40 Aurel Vlaicu, Constanţa
 4. Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Albatros, Constanţa
 5. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Delfinul, Constanţa
 6. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Maria Montessori, Constanţa
 7. Şcoala Gimnazială Nr.1 Peştera

PROIECTUL VIZEAZĂ:

 • Părăsirea timpurie a școlii / combaterea eșecului în educație
 • Acces la educație pentru grupurile de elevi dezavantajate
 • Programe de învățare / metode educaționale / cursuri de perfecţionare noi şi inovatoare

SCOPUL PROIECTULUI

 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea competenţelor profesionale și personale ale personalul didactic, prin cursuri finanţate de Programul Erasmus+, necesare reducerii abandonului şcolar şi îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor din grupurile de risc şi crearea unui mediu pozitiv în școală.

CURSURI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE la centre de formare a personalului didactic şi de conducere din Grecia şi Spania, la care participă 26 de cadre didactice, inspectori şi manageri şcolari din opt instituţii din mediul rural şi urban ale judeţului Constanţa. Cursurile se vor desfăşura în perioada 01.09.2019 – 31.12.2021.

 1. Towards the Inclusive Classroom: Best Practice
 2. Educational Management & School Leadership
 3. Coaching in educational contexts to reduce early school leaving
 4. Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in schools: A modern Challenge for teachers

PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI

 1. Programă pentru activitate opţională, nivel primar, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 2. Programă pentru activitate opțională, nivel gimnazial, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 3. Programă pentru activitate opţională, cu scop remedial
 4. Programă pentru activitate opţională, limba engleză, clasa a VI-a
 5. Programă pentru activitate opţională, limba română, clasa a VI-a
 6. Programă pentru activitate opţională, TIC, clasa a VI-a
 7. Mapă cu 10 materiale utile managementului clasei (tehnici, strategii, instrumente de lucru) pentru crearea unei atmosfere bune în timpul lecțiilor
 8. Mini-dicționar cu pictograme/ desenele copiilor (printare 16 bucăţi şi tip eBook publicat online)
 9. Ghidul satului/ oraşului meu pentru familia mea
 10. Jurnalul proiectului
 11. Ghid de activităţi care promovează coeziunii sociale, egalitatea de şanse şi respectarea diversităţii (publicat online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 12. Revista proiectului Strategia integrată pentru reducerea abandonului şcolar, managementul conflictelor şi reducerea discriminarii prin incluziune socială (publicată online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 13. Website-ul proiectului https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s
 14. Proiect eTwinning 1 Teacher competences in an era of change/ Competenţele profesorilor într-o epocă a schimbării
 15. Proiect eTwinning 2 Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, comportament problematic şi dificultăţi de învăţare

ACTIVITĂŢI CU ELEVII, DESCHISE COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI LOCALE

Activităţi în aer liber (elevi şi familie) – drumeţie/ excursie tematică/ competiţie sportivă/ jocuri sportive si de mişcare/ jocuri senzoriale şi distractive/ picnic şi competiţii sportive

Activităţi non-formale intitulate Ziua familiei

Activităţi intitulate Diversitate = Egalitate  care promovează egalitatea de şanse și respectarea diversității

Ateliere ludice cu jocuri şi marionete

Concursuri pentru elevi – IT/ limba engleză/ antreprenoriat/ desen/ pictură/ activitate practică/ activitate practic-gospodărească

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020  (POCU), Apel proiecte nr. 4, Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri privați, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.

ISJ CT Procedura selecție parteneri

27 octombrie 2016, ora 8.00 

Eventualele contestații se pot depune azi, 27 octombrie 2016, la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, între orele 9.30 – 12.00 și 14.00 – 16.00.

Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart

Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul „Competențe cheie pentru implicare civică în spijinul dezvoltării durabile – Energy Smart” are ca obiectiv general „sprijinirea dobândirii de competențe cheie pentru un număr de 15.100 elevi din ciclul liceal, gimnazial și primar prin promovarea dezvoltării durabile și participarea la concursul tematic Energy Smart în județul Constanța. Parteneri sunt Universitatea „Ovidius” Constanța și S.C. POWER NET CONSULTING S.R.L.

În proiect vor fi implicați 15.100 de elevi din 51 de unități de învățământ din județul Constanța care vor primi câte 100 de lei premiu de participare iar câte 360 de elevi vor primi 400 lei pentru locul I, 300 lei pentru locul al II-lea si 200 lei pentru locul al III-lea, în total 1080 de premii.

IMG-20151119-WA0000

SITE ENERGY SMART

Pentru că Scrisul Face Bine – SFB

Pentru că Scrisul Face Bine – SFB – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul ”Pentru că Scrisul Face Bine” – SFB are ca obiectiv general creșterea participării la educație a 30.000 de elevi din regiunea Sud-Est prin promovarea abilităților de exprimare în scris, a lecturii și a utilizării unor instrumente adaptate de orientare pentru elevi, în contextul dezvoltării unui parteneriat sustenabil, cu ridicata relevanță pentru strategiile educaționale de la nivel national, european, cât și de la nivelul Axei Prioritare 9 a SUERD- „Investiții în Oameni și Aptitudini”. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt Inspectoratul Școlar Județean Brăila, Inspectoratul Școlar Județean Galați și Asociația Tineri pentru Dezvoltare Durabilă în Europa.

În județul Constanța vor fi implicate 60 de unități de învățământ și 18.000 de elevi care vor participa la concursurile organizate în cadrul proiectului și pentru care vor primi 100 de lei premiu de participare pentru fiecare elev si premii pentru locul I – 400 lei, locul al II-lea – 300 de lei, locul al III-lea 200 de lei, câte 180 de premii pentru fiecare loc, în total 720 de premii.

Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație – CORAL

Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație – CORAL  – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație” își propune creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și care finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate și susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Constanța și Tulcea, prin operațiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.

Sprijinul educațional pentru elevii din învățământul preșcolar și primar pe care și-l propune acest proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, focalizându-se pe două dintre obiectivele specifice: promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația superioară și cercetarea și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

De asemenea, proiectul va avea o contribuție indirectă pentru realizarea obiectivului referitor la facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii. Pe de altă parte, utilizarea tehnologiilor moderne, va facilita accesul la procesele și la rezultatele proiectului nu numai membrilor grupului țintă, acestea fiind accesibile oricăror elevi, cadre didactice, părinți și decidenți atît la nivel regional, cât și la nivel național.

SITE CORAL

Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – VISE

Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – Centre de Educaţie şi Producţie Media pentru Prevenirea Abandonului Şcolar – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul transnaţional este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în parteneriat cu IRSCA Gifted Education – partener naţional; Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – partener transnaţional (Italia); Expert Italia – partener transnaţional (Italia); The Animation Workshop – partener transnaţional (Danemarca) şi se înscrie în Axa prioritară 2 „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni, de la 01 ianuarie 2011 până la 31 Martie 2012.

Obiectivul principal: promovarea şi înfiinţarea de programe educaţionale inovative pentru a creşte interesul pentru educaţie şi pentru a mentine în sistemul educaţiei tinerii vulnerabili la abandonul şcolar. Proiectul promovează o abordare preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative de tipul “şcoală după şcoală” cu scopul de a crea, pentru cei expuşi la abandon şcolar, oportunităţi pentru a-şi întări abilităţile de bază (citit, socotit), pentru a dezvolta cultura personală, respectul de sine prin metode alternative, creative de învăţare.

Ca efect pozitiv pe termen lung: proiectul asigură dezvoltarea şi evaluarea pachetelor alternative, inovative permiţând celor vulnerabili la abandonul şcolar să aibă acces la noi oportunităţi care sprijină participarea lor egală la educaţie. Proiectul va deschide în şcoli oportunităţi pentru desfăşurarea de activităţi variate şi flexibile încât să motiveze grupul vulnerabil în sensul educaţiei şi al învăţării. Prin depăşirea lipsei de interes faţă de metodele tradiţionale de educaţie şi de instruire, proiectul va spori participarea şi menţinerea în învăţământul primar a copiilor cu un nivel de trai scăzut datorită lipsei sprijinului familiei, al comunităţii. O intervenţie pilot bazată pe folosirea instrumentelor multimedia va fi realizată pentru a explora noi abordari preventive în educaţia pre-şcolară şi şcolară (activităţi “şcoală după şcoală”).

Obiective orizontale urmărite în proiect: Egalitate de şanse; Inovaţie şi TIC si Abordare transnaţională.

În cadrul proiectului:

• 48 de profesori vor urma cursuri de formare (modul de pregătire de bază) în domenii precum psihopedagogia diferenţiată, scrierea curriculei pentru educaţie diferenţiată, managementul    schimbării în şcoli. Acestea vor include iniţierea şi formarea cadrelor didactice în lucrul cu familiile copiilor şi dezvoltarea unor programe de educaţie a părinţilor pentru promovarea interesului faţă de şcoală. Pregătirea profesorilor va include şi un modul de pregătire tematică  în animaţie (desene animate pe calculator) pentru a-i sprijini în dezvoltarea metodologiilor şi soluţiilor inovative bazate pe resurse multimedia.

•  6 centre multimedia teritoriale se vor dezvolta în 6 şcoli primare din judeţul Constanţa. Centrele vor oferi activităţi de tipul „scoala după şcoală” care se adresează categoriei vulnerabile la abandonul şcolar în ciclul primar de educaţie.

• 660 de elevi vor fi asistaţi prin acţiuni de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Vor fi identificaţi din şcolile implicate 360 de şcolari (180 per an şcolar), persoane vulnerabile la abandonul şcolar în ciclul primar de educaţie care vor urma ateliere creative “şcoala după şcoală” în centrele multimedia şi 300 (150 per an şcolar) în ciclul preşcolar de educaţie care vor urma ateliere de creaţie pilot. Selecţia şcolarilor este bazată pe criterii bine delimitate: posibilităţile financiare reduse ale familiilor lor (elevii sunt beneficiari ai burselor sociale), recomandările profesorilor cu privire la seriozitatea, motivaţia şi implicarea lor în activităţile şcolare şi totodată, acordul familiei.

• O Şcoală de Vară va fi realizată în perioada vacanţei de vară unde vor fi implementate ateliere creative pentru producţii multimedia dezvoltate în grup

• 6 grădiniţe vor beneficia de transferarea şi testarea abordării preventive pusă în aplicare în cele 6 centre multimedia prin implementarea de ateliere creative pilot

• 660 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii vor fi implicaţi în workshop-uri în grădiniţele selecţionate şi în cele 6 centre multimedia teritoriale

• Se va realiza 1 reţea transnaţională de schimb de bune practici atât intre experţi cât şi în rândul tinerilor atraşi de fenomenul animaţiei şi 1 reţea locală formată din cele 6 centre multimedia pentru a sprijini politicile şi măsurile preventive

• 1 platforma web se va dezvolta contribuind la dezvoltarea unei baze de date de resurse, ghiduri de formare şi cele mai bune practici de utilizare a mijloacelor multimedia pentru educaţie la clasă. Platforma va contribui la diseminarea producţiilor multimedia la nivelul întregului mediu şcolar, acestea putând deveni parte a unei strategii de formare prin mijloace la clasă, în întregul mediu şcolar.