Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Mobilitate personal didactic

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  SESIUNEA 2021
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS:
a)   depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2021
b)   desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;
Zilele: 3 şi 6 septembrie 2021
c)   depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;
Perioada: 6-7 septembrie 2021

• CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE:
–   candidați care nu au studii corespunzătoare postului, dar care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat  (conform art. 102 din Metodologie).
• ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
2)   Cerere de înscriere la concurs
3)   Documentele precizate în cerere

Actele se vor depune în ordinea indicată într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE.  DUPĂ DEPUNERE NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI.

Extras din Metodologia-cadru 2021-2022:
Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.
(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.
(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană de soluţionare a contestațiilor . Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Hotărârile comisiei județene de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.
(8 În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.
(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.
(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului şcolar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.

 

DOCUMENTE NECESARE

Copertă dosar

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere