Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Concurs pentru Ocuparea Posturilor

Concurs pentru ocuparea posturilor 2022

LEGISLAȚIE

Cadrul juridic

Metodologia cadru 2022-2023

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • CALENDAR_CONCURS_NATIONAL
 • PRECIZARI CONCURS NAȚIONAL
 • Centre de concurs titularizare 2022
 • Calculul mediei de departajare
 • Validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, în funcție de graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului, se face în perioada 10-20 mai 2022, conform Calendarului naţional. În perioada 10-20 mai 2022 validează înscrierea numai candidaţii absolvenţi înainte de anul 2022 care au finalizat studiile şi prezintă documentul de absolvire.
 • Neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs.În perioada 6-8 iulie 2022 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2022 precum şi pentru absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea Adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.
 • Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea fişelor personale, de către candidați sau de către împuterniciți ai acestora prin procură notarială în original. Nevalidarea de către candidat sau de către un împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.

DOCUMENTE CANDIDAȚI

Notă:

În situații excepționale, dosarele se pot transmite și în sistem online la adresa de e-mai: titularizare.ct@isjcta.ro

Nu se vor accepta dosarele incomplete. Respectați ierarhizarea documentelor  din cererea de înscriere.

Lista posturilor didactice declarate vacante/rezervate actualizată în 06.05.2022

Validarea dosarelor pentru înscriere la concursul național de ocupare a posturilor/catedrelor vacante va avea loc în perioada 18-20.05.2022 la Inspectoratul școlar Județean Constanța, în sala de ședințe după următorul program:

Miercuri, 18.05.2022 – 10.00-16.00 educatoare, matematică, limba engleză

Joi, 19.05.2022 – 9.00 – 16.00 învățători, limba și literatura română, educație fizică și sport

Vineri, 20.05.2022 – 9.00 – 15.00 restul disciplinelor

CANDIDAȚI CARE NU VALIDAT ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE

 • PROGRAMAREA INSPECȚIILOR LA CLASĂ

Programare inspecţii CHIMIE

Programare inspecții limba germană

Programare inspecţii consiliere psihopedagogică

Programare inspecţii Ed Muzicală

Programare inspecții LIMBA ENGLEZA

Programare inspectii LIMBA FRANCEZĂ

Programare inspecţii LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Programare inspecții MATEMATICĂ

Programare inspecţii PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Programare inspecţii TEHNOLOGII

Programare inspecţii RELIGIE ORTODOXA

Programare probe Ed Muzicală Specializată

Programare probe Ed Vizuala

Programare probe orale LIMBA GERMANĂ

Programare probe practice COREGRAFIE

Programare probe practice INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

Programare probe practice TEHNOLOGII

Programare inspecție clasă EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programare inspecţie specială ECONOMIE

Programare proba practică EDUCAȚIE SOCIALĂ

Programare inspecţii ISTORIE

Programare inspecţii BIOLOGIE

Programare inspecţii turcă și rromani

În perioada 6-8 iulie 2022 se face validarea înscrierii la concurs pentru absolvenții promoției 2022 precum şi pentru absolvenţii 2022 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2022 (absolvenți ai studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/ ai departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 13 iulie 2022, până la ora 8.00, la Centrul de concurs la care au fost arondați pentru susținerea probei scrise. Absolvenţii promoţiei 2022 pot participa la proba scrisă în cadrul Concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate, numai după prezentarea Adeverinţei de absolvire a studiilor/ programului de pregătire psihopedagogică.
Validarea prin semnătură a înscrierilor constă în verificarea fişelor personale, de către candidați sau de către împuterniciți ai acestora prin procură notarială în original. Nevalidarea de către candidat sau de către un împuternicit al acestuia, desemnat prin procură notarială în original, a datelor personale înscrise în sistemul informatic, atrage după sine anularea înscrierii candidatului la concurs.
Validarea se face la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CONSTANȚA, după următorul program:
MIERCURI, 6 iulie 2022: 9-12
JOI, 7 IULIE 2022: 9-11
VINERI, 8 IULIE 2022: 9-11

Anunt-candidati

REZULTATE CONCURS 2022

Note concurs 2022

Anunț contestații

DETAȘARE TITULARI

Conform Calendarului, pe 01.09.2021, are loc înregistrarea, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru detașare la cerere prin concurs specific, conform Art. 86 (13).

Art. 86 (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după concurs, până la data începerii cursurilor, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților;
Termen: 1 septembrie 2021
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 2 septembrie 2021
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 2-3 septembrie 2021
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.
Termen: 6 septembrie 2021

Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
Termen: 8 septembrie 2021

În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

FISA-DE-EVALUARE-MOBILITATI-2021-2022

Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

Coperta dosar detașare

Aviz detașare

Extras-Metodologie-detasare-la-cerere

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE 02-03.09.2021

Conform Calendarului, în perioada 2-3.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 94 alin. (7) art. 96 alin. (3)  și  din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Pentru etapa Plata cu ora, pe baza documentelor depuse de către unitățile de învățământ în data de 01.09.2021 (până la ora 15:00), ocuparea posturilor- pentru titularii unității si pentru candidații care au primit avizul unității- se va realiza administrativ, fără a fi necesară prezența fizică a acestora în ședintă publică. Este necesară prezența fizică în ședintă publică pentru candidații care nu au aviz emis sau nu a fost comunicat de unitatea de învățământ către ISJ, în termenul indicat.

Program ședință 2-3.09.2021

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

 • Proba scrisă a Concursului județean (CALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se va desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”  CONSTANȚA  în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

 • Proba scrisă a Testării județene (NECALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se vor desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

 • Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 7.30 – 8.15 pe baza B.I/C.I/Pașaport
 • Durata probei scrise pentru testarea suplinitorilor necalificați: 3 ore (interval orar 9.00-12.00). Ulterior probei scrise, începând cu ora 14.00, se va desfășura proba de interviu.
 • Durata probei scrise pentru concursul suplinitorilor calificați: 4 ore (interval orar 9.00-13.00).
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.
 • Se interzice intrarea candidaţilor în sălile de concurs cu cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanţă.
 • Înscrierea numelui candidaţilor, numelor unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE 

TESTARE LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE  SESIUNEA 2021
CALENDARUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE CONCURS:
a)   depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2021
b)   desfăşurarea probei scrise, a interviului în cadrul testării şi comunicarea rezultatelor;
Zilele: 3 şi 6 septembrie 2021
c)   depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale;
Perioada: 6-7 septembrie 2021

• CONDIȚII PENTRU ÎNSCRIERE:
–   candidați care nu au studii corespunzătoare postului, dar care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat  (conform art. 102 din Metodologie).
• ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
2)   Cerere de înscriere la concurs
3)   Documentele precizate în cerere

Actele se vor depune în ordinea indicată într-un dosar de plastic cu șină, fără folii.
DOSARELE INCOMPLETE NU VOR FI ACCEPTATE.  DUPĂ DEPUNERE NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI.

Extras din Metodologia-cadru 2021-2022:
Art. 102 (1) Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu și lucrare scrisă.
(2) La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase/vacante se pot prezenta persoane care au absolvit cel puțin liceul, cu diplomă de bacalaureat.
(4) Lucrarea scrisă se susține înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă și interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfășurării interviului.
(5) Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât și a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidații pot contesta rezultatul evaluării lucrării scrise. Contestaţiile se depun la inspectoratul şcolar, conform Calendarului. Contestațiile se soluționează prin recorectarea lucrărilor scrise de comisia judeţeană de soluţionare a contestațiilor . Rezultatul stabilit în urma recorectării rămâne definitiv și se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestația reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(7) Hotărârile comisiei județene de soluţionare a contestaţiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.
(8 În vederea susținerii interviului, comisia pentru organizarea și desfășurarea testării personalului fără studii corespunzătoare postului elaborează bilete cu întrebări, pe baza tematicii specifice elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Candidatul extrage un bilet și răspunde la întrebările conținute de acesta.
(9) Contestațiile privind organizarea și desfășurarea interviului se adresează, în scris, inspectoratului școlar și se soluționează de consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.
(10) Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârile consiliului de administrație al inspectoratului şcolar de soluționare a contestațiilor sunt definitive și pot fi atacate numai la instanța de contencios administrativ competentă.

 

DOCUMENTE NECESARE

Copertă dosar

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta

Cadrele didactice cu studii corespunzătoare postului care nu au participat la concursul naţional sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci)  pot participa la concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judeţean Constanța.
Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia Inspectorului Școlar General, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și se evaluează prin note de la 10 la 1.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
Pentru a ocupa un post în anul școlar 2021-2022, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci)  la proba scrisă a concursului județean.

 • Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta:
 1. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

1-2 septembrie 2021

 1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

3 septembrie 2021

 1. desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

6 septembrie 2021

 1. depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

6-7 septembrie 2021

ACTE NECESARE:

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Copertă dosar

PROGRAM ȘEDINȚĂ PUBLICĂ 4 AUGUST 2021

Stimați colegi,

Conform Calendarului, în data de 4 august 2021, are loc ședința publică de repartizare pe posturi/catedre vacante pentru următoarele categorii de candidați:
1)   cadre didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2021, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9), după caz – toate disciplinele
2)   candidați care au obținut minimum nota 7 (șapte) la proba scrisă în cadrul concursului național, sesiunea 2021, indiferent de statutul acestora, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pe perioadă nedeterminată (TITULARIZABILE) (conform art. 74, alin.3, lit. b).
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Program ședință publică 4 august 2021

 

← Older
1 2