Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte Educationale

Proiect Erasmus+ Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării

Proiect Erasmus+ Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării, acțiunea KA1

Nr. 2019-1-RO01-KA101-061572

Acronim: cp@s

Titlul în limba engleză: Teacher competences in an era of change

Perioadă de implementare: 01.09.2019 – 31.12.2021

https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s

PARTENERII CONSORŢIULUI ŞCOLAR

Inspectoratul Scolar Judeţean Constanţa – coordonator lider

 1. Şcoala Gimnazială Viceamiral Ioan Murgescu, Valu lui Traian
 2. Şcoala Gimnazială Nr.43 Ferdinand, Constanţa
 3. Şcoala Gimnazială Nr.40 Aurel Vlaicu, Constanţa
 4. Centrul Scolar pentru Educatie Incluzivă Albatros, Constanţa
 5. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Delfinul, Constanţa
 6. Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă Maria Montessori, Constanţa
 7. Şcoala Gimnazială Nr.1 Peştera

PROIECTUL VIZEAZĂ:

 • Părăsirea timpurie a școlii / combaterea eșecului în educație
 • Acces la educație pentru grupurile de elevi dezavantajate
 • Programe de învățare / metode educaționale / cursuri de perfecţionare noi şi inovatoare

SCOPUL PROIECTULUI

 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale prin dezvoltarea competenţelor profesionale și personale ale personalul didactic, prin cursuri finanţate de Programul Erasmus+, necesare reducerii abandonului şcolar şi îmbunătăţirii rezultatelor şcolare ale elevilor din grupurile de risc şi crearea unui mediu pozitiv în școală.

CURSURI DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE la centre de formare a personalului didactic şi de conducere din Grecia şi Spania, la care participă 26 de cadre didactice, inspectori şi manageri şcolari din opt instituţii din mediul rural şi urban ale judeţului Constanţa. Cursurile se vor desfăşura în perioada 01.09.2019 – 31.12.2021.

 1. Towards the Inclusive Classroom: Best Practice
 2. Educational Management & School Leadership
 3. Coaching in educational contexts to reduce early school leaving
 4. Strategies for improving classroom atmosphere and student motivation in schools: A modern Challenge for teachers

PRODUSELE FINALE ALE PROIECTULUI

 1. Programă pentru activitate opţională, nivel primar, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 2. Programă pentru activitate opțională, nivel gimnazial, care dezvoltă elevilor competențe transcurriculare
 3. Programă pentru activitate opţională, cu scop remedial
 4. Programă pentru activitate opţională, limba engleză, clasa a VI-a
 5. Programă pentru activitate opţională, limba română, clasa a VI-a
 6. Programă pentru activitate opţională, TIC, clasa a VI-a
 7. Mapă cu 10 materiale utile managementului clasei (tehnici, strategii, instrumente de lucru) pentru crearea unei atmosfere bune în timpul lecțiilor
 8. Mini-dicționar cu pictograme/ desenele copiilor (printare 16 bucăţi şi tip eBook publicat online)
 9. Ghidul satului/ oraşului meu pentru familia mea
 10. Jurnalul proiectului
 11. Ghid de activităţi care promovează coeziunii sociale, egalitatea de şanse şi respectarea diversităţii (publicat online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 12. Revista proiectului Strategia integrată pentru reducerea abandonului şcolar, managementul conflictelor şi reducerea discriminarii prin incluziune socială (publicată online, cu accesare gratuită de către persoanele interesate)
 13. Website-ul proiectului https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s
 14. Proiect eTwinning 1 Teacher competences in an era of change/ Competenţele profesorilor într-o epocă a schimbării
 15. Proiect eTwinning 2 Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale, comportament problematic şi dificultăţi de învăţare

ACTIVITĂŢI CU ELEVII, DESCHISE COMUNITĂŢII ŞCOLARE ŞI LOCALE

Activităţi în aer liber (elevi şi familie) – drumeţie/ excursie tematică/ competiţie sportivă/ jocuri sportive si de mişcare/ jocuri senzoriale şi distractive/ picnic şi competiţii sportive

Activităţi non-formale intitulate Ziua familiei

Activităţi intitulate Diversitate = Egalitate  care promovează egalitatea de şanse și respectarea diversității

Ateliere ludice cu jocuri şi marionete

Concursuri pentru elevi – IT/ limba engleză/ antreprenoriat/ desen/ pictură/ activitate practică/ activitate practic-gospodărească

Rezultate Concurs/ Testare Județeană 2020

Rezultate Concurs/ Testare Județeană 2020

Rezultate Concurs Județean 2020

Rezultate Testare Județeană

Rezultate finale după contestații Concurs/ Testare Județeană 2020

Rezultate Concurs

Rezultate testare

În atenția candidaților la concursul/testarea la nivel județean, sesiunea 2020

Înscriere Concurs/ testare judeteană 2020

Cerere înscriere concurs județean 2020_2021

 ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI  LA CONCURSUL / TESTAREA LA NIVEL JUDEȚEAN DIN DATA DE 01.09.2020

 • CONCURSUL JUDEȚEAN pentru candidații cu studii corespunzătoare postului va avea loc în data de  01.09.2020, la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7  “REMUS OPREANU ” CONSTANȚA ,  situat la  adresa : Strada Adamclisi 4, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA   09.00  
 • Durata de redactare a lucrării este de 4 (patru) ore pentru concursul județean.

 

 • TESTAREA JUDEȚEANĂ și INTERVIUL pentru candidații fără studii corespunzătoare postului vor avea loc în data de 01.09.2020, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38  “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța
 • PROBA SCRISĂ SE VA DESFĂȘURA ÎNCEPÂND CU ORA  09.00
 • Durata de redactare a lucrării este de 3 (trei) ore pentru testarea județeană.
 • Interviul pentru candidații fără studii corespunzătoare postului se va desfășura în data de 01.09.2020 începând cu orele  14.00, la  ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38 “DIMITRIE CANTEMIR ” CONSTANȚA, situat la adresa: Dobrila Eugeniu 12, Constanța, după un grafic ce va fi anunțat.
 • ACCESUL CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE EXAMEN ESTE PERMIS ÎN INTERVALUL ORAR  07.30 – 8.15.
 • Candidații trebuie să aibă asupra lor buletin/carte/adeverință de identitate, pașaport sau în mod excepțional, permisul de conducere sau cartea de alegător, pentru verificarea identității.
 • Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte  cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru.
 • Candidaţii nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, precum şi alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.
 • Candidații au obligația să poarte masca pe tot parcursul desfășurării probelor.
 • Contestațiile se transmit exclusiv on-line, pe adresa de e-mail: isj-cta@isjcta.ro în zilele de 01.09.2020 și 02.09.2020, candidatul anexează la contestaţia transmisă şi cartea/buletinul/adeverinţa de identitate.Confirmarea primirii și înregistrării contestației se va face prin răspuns la mesajul transmis.

 

PROIECTUL ROSE RUNDA a II-a

Atașăm Adresa UMPFE nr. 180/21.04.2017 referitoare la Runda a II-a a schemei de granturi pentru licee.

Adresa MEN ROSE Runda a II-a

Opționale pentru clasa a III-a

Ministerul Educației Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare externă, a implementat în perioada aprilie 2014 – noiembrie 2015 proiectele Povestea limbii române. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a POSDRU 153/1.1/S/141726 și Matematica digitală. Curriculum opțional și resurse educaționale pentru clasa a III-a POSDRU 153/1.1/S/141867.

Atașăm adresele 165/11.04.2017 și 166/11.04.2017 de diseminare a informațiilor referitoare la cele două proiecte.

Optionale clasa a III-a Limba romana Matematica

Materialele se pot descărca gratuit de la adresele: Povestea limbii române Matematica digitală

ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI

În cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020  (POCU), Apel proiecte nr. 4, Axa Prioritară nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare, Inspectoratul Școlar Județean Constanța anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu parteneri privați, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Axei Prioritare nr. 6 Incluziune socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 10. Investiții în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții,  Prioritatea de investiții 10i. Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educației timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrare în educație și formare.

ISJ CT Procedura selecție parteneri

27 octombrie 2016, ora 8.00 

Eventualele contestații se pot depune azi, 27 octombrie 2016, la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța, între orele 9.30 – 12.00 și 14.00 – 16.00.

Proiectul privind Învățământul Secundar din România (ROSE)

Proiectul privind Învățământul Secundar în România (ROSE), finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Mondială, își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. și va fi implementat în perioada 2015-2022 de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice  (MENCS) prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE). Acesta va sprijini 80% dintre liceele de stat și 85% dintre facultățile din România, pentru a răspunde problemelor care împiedică tranziția elevilor de la învățământul secundar superior la învățământul terțiar, precum și finalizarea primului an de facultate.

ROSE oferă sprijin în abordarea atât a factorilor academici, cât și a factorilor personali ce conduc la abandonul școlar al elevilor sau studenților prin activități remediale, tutorat, consiliere, activități extracuriculare, activități de practică, programe de tip școală de vară și centre de învățare. Printre beneficiari se află elevii din liceele de stat cu performanțe scăzute și studenții din primul an de studii, dar și personalul din aceste instituții de învățământ. În plus, proiectul sprijină intervenții la nivel de sistem în învățământul secundar superior, inclusiv prin revizuirea programelor școlare, asigurarea formării profesorilor și revizuirea sistemului de evaluare a elevilor.

Guvernul României și Banca Mondială se așteaptă ca până la finalul implementării proiectului ROSE, de rezultatele acestuia să beneficieze 1,6 milioane de elevi din 1.160 de licee identificate ca având „performanțe scăzute” și studenți din 300 de facultăți ce se confruntă cu riscul de abandon în primul an.

Site ROSE

Newsletter ROSE no 1

Newsletter ROSE no 2

Lansare granturi licee

Apel – Asistență tehnică pentru facilitarea elaborării și evaluării propunerilor de granturi pentru licee

Apel – Elaborarea manualului de granturi pentru licee

Apel – Dezvoltarea sistemului informațional de management al proiectului

Lista liceelor eligibile

Scrisoare de intentie licee

← Older
Newer →
1 2 3 4 5 6