Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Proiecte Educationale

Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație – CORAL

Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație – CORAL  – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul “Consiliere și Oportunități de Reintegrare și Acces Liber la educație” își propune creșterea numărului de copii/tineri reintegrați în sistemul de învățământ și care finalizează cel puțin ciclul primar de școlaritate și susținerea preșcolarilor și elevilor proveniți din comunități dezavantajate din județele Constanța și Tulcea, prin operațiuni integrate de reducere a abandonului școlar și a riscului de părăsire timpurie a școlii.

Sprijinul educațional pentru elevii din învățământul preșcolar și primar pe care și-l propune acest proiect contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, focalizându-se pe două dintre obiectivele specifice: promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv educația superioară și cercetarea și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

De asemenea, proiectul va avea o contribuție indirectă pentru realizarea obiectivului referitor la facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii. Pe de altă parte, utilizarea tehnologiilor moderne, va facilita accesul la procesele și la rezultatele proiectului nu numai membrilor grupului țintă, acestea fiind accesibile oricăror elevi, cadre didactice, părinți și decidenți atît la nivel regional, cât și la nivel național.

SITE CORAL

Link-uri utile

Comisia Europeana

Proiecte cu finanțare europeană

Ministerul Educației Naționale

Fonduri structurale

CEDU 2000+

World Vision

Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – VISE

Valorizarea Inovaţiei în Suportul Educaţional – Centre de Educaţie şi Producţie Media pentru Prevenirea Abandonului Şcolar – “Proiect finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.”

Proiectul transnaţional este implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, în parteneriat cu IRSCA Gifted Education – partener naţional; Unione degli Assessorati alle politiche socio-sanitarie e del lavoro – partener transnaţional (Italia); Expert Italia – partener transnaţional (Italia); The Animation Workshop – partener transnaţional (Danemarca) şi se înscrie în Axa prioritară 2 „Corelarea invăţării pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni, de la 01 ianuarie 2011 până la 31 Martie 2012.

Obiectivul principal: promovarea şi înfiinţarea de programe educaţionale inovative pentru a creşte interesul pentru educaţie şi pentru a mentine în sistemul educaţiei tinerii vulnerabili la abandonul şcolar. Proiectul promovează o abordare preventivă bazată pe dezvoltarea activităţilor inovative de tipul “şcoală după şcoală” cu scopul de a crea, pentru cei expuşi la abandon şcolar, oportunităţi pentru a-şi întări abilităţile de bază (citit, socotit), pentru a dezvolta cultura personală, respectul de sine prin metode alternative, creative de învăţare.

Ca efect pozitiv pe termen lung: proiectul asigură dezvoltarea şi evaluarea pachetelor alternative, inovative permiţând celor vulnerabili la abandonul şcolar să aibă acces la noi oportunităţi care sprijină participarea lor egală la educaţie. Proiectul va deschide în şcoli oportunităţi pentru desfăşurarea de activităţi variate şi flexibile încât să motiveze grupul vulnerabil în sensul educaţiei şi al învăţării. Prin depăşirea lipsei de interes faţă de metodele tradiţionale de educaţie şi de instruire, proiectul va spori participarea şi menţinerea în învăţământul primar a copiilor cu un nivel de trai scăzut datorită lipsei sprijinului familiei, al comunităţii. O intervenţie pilot bazată pe folosirea instrumentelor multimedia va fi realizată pentru a explora noi abordari preventive în educaţia pre-şcolară şi şcolară (activităţi “şcoală după şcoală”).

Obiective orizontale urmărite în proiect: Egalitate de şanse; Inovaţie şi TIC si Abordare transnaţională.

În cadrul proiectului:

• 48 de profesori vor urma cursuri de formare (modul de pregătire de bază) în domenii precum psihopedagogia diferenţiată, scrierea curriculei pentru educaţie diferenţiată, managementul    schimbării în şcoli. Acestea vor include iniţierea şi formarea cadrelor didactice în lucrul cu familiile copiilor şi dezvoltarea unor programe de educaţie a părinţilor pentru promovarea interesului faţă de şcoală. Pregătirea profesorilor va include şi un modul de pregătire tematică  în animaţie (desene animate pe calculator) pentru a-i sprijini în dezvoltarea metodologiilor şi soluţiilor inovative bazate pe resurse multimedia.

•  6 centre multimedia teritoriale se vor dezvolta în 6 şcoli primare din judeţul Constanţa. Centrele vor oferi activităţi de tipul „scoala după şcoală” care se adresează categoriei vulnerabile la abandonul şcolar în ciclul primar de educaţie.

• 660 de elevi vor fi asistaţi prin acţiuni de prevenire a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Vor fi identificaţi din şcolile implicate 360 de şcolari (180 per an şcolar), persoane vulnerabile la abandonul şcolar în ciclul primar de educaţie care vor urma ateliere creative “şcoala după şcoală” în centrele multimedia şi 300 (150 per an şcolar) în ciclul preşcolar de educaţie care vor urma ateliere de creaţie pilot. Selecţia şcolarilor este bazată pe criterii bine delimitate: posibilităţile financiare reduse ale familiilor lor (elevii sunt beneficiari ai burselor sociale), recomandările profesorilor cu privire la seriozitatea, motivaţia şi implicarea lor în activităţile şcolare şi totodată, acordul familiei.

• O Şcoală de Vară va fi realizată în perioada vacanţei de vară unde vor fi implementate ateliere creative pentru producţii multimedia dezvoltate în grup

• 6 grădiniţe vor beneficia de transferarea şi testarea abordării preventive pusă în aplicare în cele 6 centre multimedia prin implementarea de ateliere creative pilot

• 660 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii vor fi implicaţi în workshop-uri în grădiniţele selecţionate şi în cele 6 centre multimedia teritoriale

• Se va realiza 1 reţea transnaţională de schimb de bune practici atât intre experţi cât şi în rândul tinerilor atraşi de fenomenul animaţiei şi 1 reţea locală formată din cele 6 centre multimedia pentru a sprijini politicile şi măsurile preventive

• 1 platforma web se va dezvolta contribuind la dezvoltarea unei baze de date de resurse, ghiduri de formare şi cele mai bune practici de utilizare a mijloacelor multimedia pentru educaţie la clasă. Platforma va contribui la diseminarea producţiilor multimedia la nivelul întregului mediu şcolar, acestea putând deveni parte a unei strategii de formare prin mijloace la clasă, în întregul mediu şcolar.

Cuvânt Inspector Școlar General

“Educaţia este o prioritate a guvernelor ţărilor europene, chiar dacă structura sistemului de educaţie şi modalităţile de implementare a politicilor educaţionale diferă de la o ţară la alta, fiecare sistem de educaţie individualizându-se prin specificul naţional. Uniunea Europeană a creat o punte de legătură între statele europene, punând la dispoziţia țărilor oportunităţi de a schimba idei şi bune practici prin proiecte de parteneriat multinaţionale pentru educaţie, proiecte inovatoare privind predarea-învăţarea-evaluarea, reţele de expertiză academice şi profesionale, platforme pentru compararea politicilor în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Scopul principal al politicii Uniunii Europene este de a îmbunătăţi sistemele de educaţie şi formare profesională într-o diversitate educaţională europeană.

Proiectele europene construiesc noi experienţe de învăţare, de comunicare interculturală, de motivare, de transformare a procesului instructiv-educativ în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor sistemului de educaţie: elevi, cadre didactice, părinţi, comunitate locală şi educaţională.

Felicitări tuturor pentru munca depusă şi pentru că au adus Europa în şcolile constănţene și România în țările europene şi dorim mult succes celor care vor să pornească pe drumul formării prin Europa, prin intermediul proiectelor europene.”

Inspector Şcolar general,

Newer →
1 4 5 6