Image Image Image 01 Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Dezvoltarea Resurselor Umane

DETAȘARE TITULARI

Conform Calendarului, pe 01.09.2021, are loc înregistrarea, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru detașare la cerere prin concurs specific, conform Art. 86 (13).

Art. 86 (13) Cadrele didactice numite cu statut de titular în baza rezultatelor obţinute la concursul naţional, sesiunea 2021, care s-au prezentat la postul didactic/catedra pe care au fost repartizate şi pentru care s-au încheiat contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, pot beneficia de detaşare la cerere, în baza punctajelor obţinute conform anexei nr. 2, în primul an după concurs, până la data începerii cursurilor, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării. Pe parcursul anului şcolar aceste cadre didactice pot beneficia atât de detaşare în interesul învăţământului, cât şi de detaşare la cerere, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului şcolar, cu avizul Ministerului Educației și Cercetării.

a) depunerea şi înregistrarea dosarelor candidaților;
Termen: 1 septembrie 2021
b) afișarea punctajelor la inspectoratele școlare;
Termen: 2 septembrie 2021
c) depunerea contestațiilor la punctaje la inspectoratele școlare;
Perioada: 2-3 septembrie 2021
d) soluționarea contestațiilor, afișarea punctajelor finale, analizarea cererilor în comisiile paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare şi transmiterea listelor cuprinzând candidaţii pentru care se solicită avizul în vederea detașării la Ministerul Educației și Cercetării.
Termen: 6 septembrie 2021

Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 86 alin. (13) care solicită detaşare la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor;
Termen: 8 septembrie 2021

În perioada 6-10 septembrie 2021 se pot efectua detașări în interesul învăţământului, conform prevederilor art.84 alin. (1)-(5) din Metodologie, pentru cadrele didactice titulare anterior concursului naţional, sesiunea 2021, precum şi pentru cadrele didactice debutante din învățământul preuniversitar de stat și particular prevăzute la art. 21 alin. (4) şi (6), care au promovat examenul național pentru obținerea definitivării în învățământ, sesiunea 2021. Aceste detașări nu se consideră în afara Calendarului şi nu se analizează în cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, iar pentru aceste detașări nu este necesar avizul Ministerului Educației și Cercetării.

FISA-DE-EVALUARE-MOBILITATI-2021-2022

Cerere-detasare-la-cerere-prin-concurs-specific

Coperta dosar detașare

Aviz detașare

Extras-Metodologie-detasare-la-cerere

PROGRAM ȘEDINȚE PUBLICE 02-03.09.2021

Conform Calendarului, în perioada 2-3.09.2021, au loc ședințe publice de repartizare pe posturi/catedre vacante/ rezervate conform prevederilor art. 94 alin. (7) art. 96 alin. (3)  și  din Metodologie
Locația: PALATUL COPIILOR CONSTANȚA

Notă:
Programul ședinței este orientativ. Vă rugăm să vă prezentați cu cel puțin 15 minute înainte, pentru eventualitatea în care ritmul de desfășurare este mai rapid decât cel preconizat. Atașăm programul pe zile si discipline

Pentru etapa Plata cu ora, pe baza documentelor depuse de către unitățile de învățământ în data de 01.09.2021 (până la ora 15:00), ocuparea posturilor- pentru titularii unității si pentru candidații care au primit avizul unității- se va realiza administrativ, fără a fi necesară prezența fizică a acestora în ședintă publică. Este necesară prezența fizică în ședintă publică pentru candidații care nu au aviz emis sau nu a fost comunicat de unitatea de învățământ către ISJ, în termenul indicat.

Program ședință 2-3.09.2021

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA CONCURSULUI/TESTĂRII LA NIVEL JUDEȚEAN PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2021

 • Proba scrisă a Concursului județean (CALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se va desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 28 „DAN BARBILIAN”  CONSTANȚA  în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

 • Proba scrisă a Testării județene (NECALIFICAȚI) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar se vor desfășura în CENTRUL DE CONCURS organizat la COLEGIUL COMERCIAL „CAROL I” CONSTANȚA în data de 6 septembrie 2021.

Depunerea şi înregistrarea dosarelor de înscriere se va realiza în  perioada: 1-2 septembrie 2021 la sediul Centrului de Concurs, între orele 9.00- 16.00.

 • Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face între orele 7.30 – 8.15 pe baza B.I/C.I/Pașaport
 • Durata probei scrise pentru testarea suplinitorilor necalificați: 3 ore (interval orar 9.00-12.00). Ulterior probei scrise, începând cu ora 14.00, se va desfășura proba de interviu.
 • Durata probei scrise pentru concursul suplinitorilor calificați: 4 ore (interval orar 9.00-13.00).
 • Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru.
 • Se interzice intrarea candidaţilor în sălile de concurs cu cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul și de comunicare la distanţă.
 • Înscrierea numelui candidaţilor, numelor unor unități de învățământ sau a altor nume proprii care nu au legătură strictă cu subiectul în afara spaţiului care se sigilează, precum şi orice alte semne distinctive pe foile de concurs, destinate lucrărilor scrise sau pe ciorne, determină anularea lucrărilor scrise.

Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta

Cadrele didactice cu studii corespunzătoare postului care nu au participat la concursul naţional sau care nu au obţinut cel puţin nota 5 (cinci)  pot participa la concursul organizat de Inspectoratul Scolar Judeţean Constanța.
Proba scrisă se susţine pe baza subiectelor elaborate de Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare și de evaluare a lucrărilor scrise, constituită prin decizia Inspectorului Școlar General, în concordanță cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și se evaluează prin note de la 10 la 1.
Proba scrisă se desfășoară în aceleași condiții ca și proba scrisă din cadrul concursului naţional. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore.
Pentru a ocupa un post în anul școlar 2021-2022, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci)  la proba scrisă a concursului județean.

 • Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului Constanta:
 1. depunerea şi înregistrarea dosarelor, validarea și revalidarea fișelor de înscriere;

1-2 septembrie 2021

 1. organizarea și desfășurarea probelor practice/orale în profilul postului*;

3 septembrie 2021

 1. desfăşurarea probei scrise şi comunicarea rezultatelor;

6 septembrie 2021

 1. depunerea contestaţiilor, analizarea, rezolvarea acestora şi comunicarea rezultatelor finale.

6-7 septembrie 2021

ACTE NECESARE:

Adeverință angajat în alt domeniu

Adeverință pentru cadrele didactice netitulare participante la concurs

Cerere de înscriere

Copertă dosar

VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE DEFINITIVAT 2021

Completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică se va realiza în perioada prevăzută în calendar 07.06- 18.06.2021.

VALIDARE FIȘE DE ÎNSCRIERE DEFINITIVAT 2016

Candidații la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016,  sunt așteptați vineri, 29 ianuarie 2016, ora 9.00, la Palatul Copiilor Constanța, pentru validarea fișelor de înscriere și corectarea eventualelor erori (date personale, specializare, disciplina de examen, etc.)
Prezența obligatorie.

← Older
1 2